Запиши час
Онлайн магазин за гуми на леки, лекотоварни, 4х4 и товарни автомобили.

Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ (РАБОТНА СРЕЩА)


15.07.2020 г.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ (РАБОТНА СРЕЩА)
за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0023 „Повишаване на ресурсната ефективност в „ДИАНА” ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“
 
На 21.07.2020 г. от 11:00 ч. в гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ №350 ще се проведе заключително информационно събитие (работна среща) за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0023 „Повишаване на ресурсната ефективност в „ДИАНА” ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ относно изпълнението на подписания административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0023-C01/26.11.2018 г. между МИ и ДИАНА” ООД.
С реализацията на настоящия проект, компанията е внедрила в производствената си практика иновативен за България, значително подобрен производствен процес за регенериране (възстановяване) на товарни и автобусни гуми, чрез закупуване на Автоматична гумодемонтажна машина - 12 бр. и Шприц машина - 1бр.
Оборудването е закупено със средства по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията е 1 041 309.52 лв., от които 563 958.33 лв. безвъзмездна финансова помощ (54.16 %) от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (479 364.58 лв. европейско и 84 593.75 лв. национално съфинансиране) и 477 351.19 лв. собствено съфинансиране.
Предвид факта, че така описаният производствен процес е иновативен за България, а също така и във връзка с изпълнение на дейност „Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта“ от горецитирания АДБФП, екипът на „ДИАНА” ООД организира заключително информационно събитие (работна среща), с което цели да разясни резултатите от проекта.
На заключителното информационно събитие (работна среща), са поканени представители на всички заинтересовани страни от проекта: представители на УО, доставчици на машини, представители на традиционни и дигитални медии, представители на заводи за регенериране (възстановяване) на товарни и автобусни гуми у нас, както и основни клиенти на "Диана" ООД, потребяващи продуктите на компанията, Асоциация на производителите, вносителите, търговците и вулканизатори на гуми.
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG16RFOP002-3.004-0023-C01 „Повишаване на ресурсната ефективност в „ДИАНА” ООД, чрез
реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“
финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от „ДИАНА” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
Целта на първата част от заключителната работна среща е да бъдат представени конкретните технологични резултати и параметри на иновативния, значително подобрен производствен процес за регенериране (възстановяване) на товарни и автобусни гуми, внедрен в "Диана" ООД, а във втората част на събитието се предвижда демонстрация на процеса в реална работна среда, в производствените помещения на "Диана" ООД. При посещението на място в завода на компанията, където е внедрен иновативният, значително подобрен производствен процес, всички гости на събитието ще бъдат запознати с предимствата му и възможностите за реализация на процеса и в други заводи за възстановяване на товарни и автобусни гуми у нас.
Покана за събитие 198 Kb pdf свали
На изплащане
Плащане