Запиши час
Diana Tirestore
Онлайн магазин за гуми на леки, лекотоварни, 4х4 и товарни автомобили.

Новини

Пресконференция за старта на проекта


13.05.2014 г.
На 21.03.2014 г. от 11:00 часа се проведе пресконференция, поставяща старта на проект BG051PO001-1.1.13-0264 „Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места в Диана ООД”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.13 – „Ново работно място”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На пресконференцията бяха регистрирани 26участници. Сред тях присъстваха подбраните 15 младежи до 29-годишна възраст от Дирекциите Бюра по труда, водещата организация „Диана“ ООД и нейни служители. На събитието присъстваха и представители на Дирекциите Бюра по труда, НАПОО и КНСБ.

Пресконференцията беше открита от доц. д-р Ася Пенчева–директор на центъра за професионално обучение, избран за външен изпълнител за извършване на обучението.Тя бе упълномощена от г-жа Диана Яръмова – управител на „Диана“ ООД за провеждането на пресконференцията за старта на проекта. Ася Пенчева представи бенефициента по проекта и направи подробна презентация, като посочи общата и специфичните цели на проекта. Подробно бяха очертании основните му дейности. Разяснени бяха обученията по професиите и ключовите компетентности, предвидени за безработните младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в Бюрата по труда, времетраенето на курсовете и продължителността на проекта. Акцент беше поставен върху очаквания ефект върху целевите групи, устойчивостта на резултатите и заинтересованите страни.
По време на представянето бяха задавани много въпроси от лицата, включени в целевата група на проекта и от страна на представителите на НАПОО и КНСБ. На всеки един от участниците в пресконференцията беше раздаденаинформационна брошура за подробно запознаване с проекта.
 
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Диана“ ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

Публикувана на 13.05.2014 г.
Пресконференция за старта на проекта
Снимки от пресконференцията 528 Kb pdf свали
На изплащане
Payments
Плащане
Leasing