Запиши час
Diana Tirestore
Онлайн магазин за гуми на леки, лекотоварни, 4х4 и товарни автомобили.

Застраховка

Застраховка „Защитени гуми Диана“

 

Ние от „Диана“ задаваме въпроси, защото сме загрижени
за нашите клиенти и тяхната безопасност

 
Застраховка
 
  • Кога за последен път избегнахте като по чудо огромна дупка на пътя?
  • Притеснявате ли се да не Ви срежат гумите, защото сте паркирали на „нечие“ място?
  • Случвало ли Ви се е да си изгубите или да Ви откраднат ключовете на автомобила?

Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България представя ексклузивно за клиенти на Диана ООД
Застраховка „Защитени гуми Диана“, предназначена за физически лица с покупка на нови гуми.

Застрахователно покритие при пълно или частично повреждане на гума, в резултат на:
  • Спукване, в резултат на проникване на чуждо тяло;
  • Акт на вандализъм, за който е уведомен съответния правоохранителен орган;
  • Съприкосновение с пътна настилка или друг предмет, в резултат на което е настъпило
  • Издуване, или сцепване на стената на гумата.
Изгубени или откраднати ключове на МПС

Изберете най-подходящата за вас опция и период на застраховката – 12 или 24 месеца


Изберете най-подходящата за вас опция и период на застраховката – 12 или 24 месеца

Случаите, в които гумата може да бъде ремонтирана, не се покриват по застраховката.
Продавач – консултантите на „Диана“ ООД ще Ви запознаят с пълната информация за застраховка „Защитени гуми Диана".  
Общи условия

Общи условия

 
Общи условия по застраховка "ЗАЩИТЕНИ ГУМИ ДИАНА"
Тези Общи условия са приети от Застрахователя на 01.09.2022. г. и влизат в сила от 03.10.2022 г.

РАЗДЕЛ 1. ВАЖНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ЗАСТРАХОВКАТА

1.1. Срок на застраховката: Тази застраховка се сключва със срок от 1 (една) или 2 (две) години, считано от Началната дата, в зависимост от посоченото в Застрахователната полица.
1.2. Териториалното покритие: Ние предоставяме покритие по застраховката само за събития настъпили на територията на Република България.
1.3. Застрахователно покритие и отговорност на Застрахователя: Застрахователното покритие включва покритията, които са подробно описани в Раздел 2 на тези Общи условия.
1.3.1. Нашата отговорност се ограничава до покритията и до съответните им застрахователни суми и лимити, които са посочени в застрахователния договор.
1.3.2. Застрахователната сума за всяко покритие, която е посочена в застрахователния договор, е сумата за всички събития, настъпили през срока на застраховката. Всички обезщетения, платени по съответното покритие, ще намалят застрахователната сума по това покритие.
1.4. Застрахователна премия
Застрахователната премия се определя в български лева и е посочена в договора. Застрахователната премия се плаща еднократно, в деня на сключване на застраховката.
Застрахователната премия се облага с данък в размер на 2% съгласно Закона за данък върху застрахователните премии, платим ведно със застрахователната премия.
При неплащане на Застрахователната премия се счита, че  договорът не е породил правни последици за страните. Ние не дължим обезщетение при застрахователно събитие, настъпило след датата, на която премията е трябвало да бъде платена.
1.5. Прекратяване на застраховката
Вие можете да прекратите застраховката по всяко време, след като Ни изпратите писмено изявление за това на e-mail [email protected] или на адрес:
Колонад Иншурънс Ес Ей - клон България, град София, бул. Черни връх №51Б, вх. Б, ет. 2, ФеърПлей Бизнес Център, 1407 София
При предсрочно прекратяване на застраховка, по която не са изплащани и не се дължат обезщетения, Ние ще Ви възстановим Застрахователната премия съответстваща на неизтеклия застрахователен период.
Вие можете да прекратите застраховка със започнал Застрахователен период, само при условие че през застрахователния период не са настъпили събития, по които са предявени или могат да бъдат предявени претенции за плащане на застрахователни обезщетения. 
За да прекратите Вашата застраховка, обадете ни се на +359 2 930 93 30 или се свържете с нас  на e-mail [email protected]Ние имаме право да прекратим застраховката с 30 дневно писмено предизвестие, изпратено на Вашия адрес и/или адреса на електронна поща (e-mail), посочени в Застрахователната полица.При прекратяване по реда на предходното изречение Ние ще възстановим тази част от платената годишна застрахователна премия, съответстваща на неизтеклия срок на застраховката.

РАЗДЕЛ 2. ПОКРИТИЕ ПО ЗАСТРАХОВКАТА

1. Покритие „Изгубени или откраднати ключове на моторно превозно средство”1.1. Ние възстановяваме разходите, които са доказани с разходооправдателен документ и Вие сте направили в резултат на:
1.1.1. Смяна на ключ – възстановяват се разходите за смяна и настройване  (включително обучение) на ключовете на Вашето Моторно превозно средство, които ключове са Изгубени или Откраднати;
1.1.2. Отключване - възстановяват се разходите за труд на съответния специалист (ключар) за отключване, както и за обучение и настройване на ключовете на Вашето Моторно превозно средство (когато ключовете са Изгубени или Откраднати);
1.1.3. Неизправност (повреда) на заключващите устройства - възстановяват се разходите за труд на съответния специалист (ключар) за смяна или ремонт на ключалките, както и за настройване на ключовете на Вашето Моторно превозно средство, които са увредени в резултат на механична или електронна повреда. Покритието е в сила, когато Вашето превозно средство не е под търговска гаранция;
1.1.4. Наем на Моторно превозно средство или разходи за таксиметрови услуги - възстановяват се разходите при наемане от Вас от Дружество за предоставяне на автомобили под наем на Моторно превозно средство или разходи за таксиметрови услуги за максимален период от 3 (три) дни и до 200 (двеста) лева на ден, в случаите когато ключовете на Вашето Моторно превозно средство са Изгубени или Откраднати и тяхната смяна ще отнеме повече от 48 (четиридесет и осем) часа.
1.1.5. За да представлява събитието покрит риск, Вие трябва да представите надлежен документ от компетентния правоохранителен орган, удостоверяващ момента на извършване на Кражбата.
1.2. Специфични изключения:
В допълнение към изключенията, установени в Раздел 3, Нашата отговорност не се ангажира при загуби или вреди:
1.2.1. Възникнали от Кражба/Изгубване на намиращи се в Моторното превозно средство застраховани ключове;
1.2.2. Възникнали от разходи за смяна на Изгубени или Откраднати ключове на Моторно превозно средство, което не е Ваша собственост или Вие не ползвате Моторното превозно средство при условията на договор за лизинг.
2. Покритие „Повреда на гуми“
2.1. Ние възстановяваме разходите, които са доказани с разходооправдателен документ и Вие сте направили за:
2.1.1. Заместваща гума в резултат на Повреда на гума, когато ремонтът на увредената Гума не е възможен;
2.1.2. Монтаж и баланс на Заместваща гума в резултат на Повреда на гума.
2.2. Ние възстановяваме разходите за подмяна на до 2 (два) броя Гуми на Вашето Моторно превозно средство за срока на застраховката.
2.3. При възстановяване на разходи за Заместваща гума се прилагат следните условия за амортизация на застрахованата Гума:
- при събитие, настъпило в рамките на 1-ви до 6-ти месец (включително) от закупуване на Гумата – 20%;
- при събитие, настъпило от 7-ми до 12-ти месец (включително) от закупуване на Гумата – 30%;
- при събитие, настъпило от 13-ти до 24-ти месец (включително) от закупуване на Гумата – 40%.
При щети на нископрофилна гума с височина (съотношение) по-малко или равно на 45, дължащи се на „съприкосновение с пътна настилка“, неравности на пътя, удар в бордюр, дупка и други подобни, ще се прилага допълнително самоучастие на Застрахования от 15% от дължимото застрахователно обезщетение.
2.4. Ние можем да покрием разходите за две Заместващи гуми, когато в резултат на Повреда на гума е увредена само едната гума, само когато едновременно са изпълнени следните условия:
2.4.1. Гумите са две предни или две задни;
2.4.2. И двете Гуми са посочени в Застрахователната полица като застраховани;
2.4.3.Не е налична Заместваща гума за Повредената гума (не е налична нова гума, която е еднаква със застрахованата Гума и не е налична нова Гума със същите, или сходни технически характеристики (размер и/или дизайн и качество) и смяната само на едната Гума би повлияла на стабилността на МПС-то на пътя;
2.4.4. При смяна на втора Заместваща гума, без тя да е увредена, Ние изплащаме обезщетение за нея на стойност до 60% от стойността на новата гума по фактура.
2.4.5. Необходимостта от смяна на две гуми може да бъде установена само в Сервизните центрове на Диана ООД с предоставяне на съответен документ от специалист в сервиза. Не се покриват разходи за Повредената гума за две Гуми, когато е увредена само едната (съгласно посочените по-горе условия), извършени в други сервизи.
2.5. При извършване на подмяна на Гума, покритието за увредената Гума се прекратява. Заместващата гума не се покрива автоматично като нова Гума по застраховката.
2.6. За да представлява събитието покрит риск по това покритие, Вие, при поискване от Нас трябва да представите увредената Гума, в срок до 30 дни от предявяване на претенцията.
2.7. Специфични изключения
В допълнение към изключенията, установени в Раздел 3, Нашата отговорност не се ангажира при:
Разходи за ремонт на застрахована Гума;
2.7.2 Повреда на гума, настъпила повече от 24 месеца след закупуването на застрахована Гума;
2.7.3 Повреда на гума, настъпила в резултат на: пътно-транспортно произшествие (с изключение на посоченото в Раздел 8. Дефиниции за Повреда на Гума); пожар; Кражба; замърсяване от всякакъв вид; въздействие на разграждащи субстанции;
Повреда на гума, настъпила в резултат на: неправилен монтаж, баланс и/или неподходящо налягане на Гумата; повреда на окачването или други елементи на Моторното превозно средство;
Разходи за Заместваща гума, при подмяна на застрахована Гума в резултат на: шум, вибрация, лошо представяне при употреба, износване или перфорация на Гумата, които не са в резултат на Повреда на гумата;
Разходи за Заместваща гума, в случаите когато Вие не можете да Ни представите увредената Гума;
Разходи за поддръжка и/или за оценка състоянието или необходимостта от подмяна на Гуми;
Разходи за Заместваща гума или при повреда на Гума, която не одобрена за употреба;
Повреда на гума, настъпила в резултат на: участие в спортни състезания, рали или ползване на Моторното превозно средство извън пътищата; производствен дефект или дефект на материала на застрахованата Гума; акт на вандализъм, за който Вие не сте уведомили съответния правоохранителен орган;

Повреда на гума, която се покрива от гаранция на производител, търговец или доставчик;
 Загуби или вреди на трети лица и/или имущество на трети лица, следствие на Повреда на гума;
 Загуби или вреди, при които се ангажира гражданска или професионална отговорност.

Раздел 3. ОБЩИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ

1.1. Нашата отговорност не може да се ангажира, при загуби и/или вреди възникнали в резултат на:
1.1. Каквито и да е умишлени действия от Ваша страна, или които са причинени от Роднини;
1.2. Война, стачки, граждански вълнения, бунтове, въстания, Акт на тероризъм и саботаж, и други действия с политическа, идеологическа, религиозна и/или социална мотивация;
1.3.Ембарго, конфискация, запориране, или разрушаване на основание надлежен акт на държавен орган;
1.4. Пряко, или непряко излагане на неблагоприятни радиоактивни, химични, или биологични субстанции, независимо от причините за това;
1.5.Извършване на престъпление, или опит за извършване на престъпление от Вас или Ваше деяние (действие или бездействие), с което реализирате състава на административно нарушение;
1.6.Пряко, или непряко въздействие на природни бедствия;
1.7.Събития, настъпили преди Началната дата на застраховката или установени след Крайната дата застраховката;
1.8. Събитие, различно от изрично посочените като представляващи покрит риск;
1.9. Събития, настъпили пряко или непряко докато Вие приемате лекарства за контролиране на зависимост от наркотици, алкохол и/или лекарства;
1.10.Събития, настъпили пряко или непряко докато Вие сте под влияние на алкохол, наркотици или лекарства, които не са предписани от лекар или не са приемани съгласно медицински инструкции/ рецепта;1.11. Действия  на  лица, които  са действителни  или  предполагаеми  членове  на  терористични  организации,  на  групи  за  трафик  на  наркотици, и/или  за разпространение на ядрени, химични или биологични оръжия.
1.12. Възникнали с Моторно превозно средство, което е предназначено и/или се ползва за извършване на превоз на товари; за доставка на стоки; за таксиметров превоз; за участие в състезания; за извършване на промишлени и селскостопански дейности и/или друга професионална и/или търговска дейност.

РАЗДЕЛ 4. ЗАЯВЯВАНЕ НА ЩЕТА

1. Отдел „Ликвидация на щети”„ Колонад Иншурънс Ес Ей - клон България”бул. Черни връх 51Б, ет. 2, бизнес център ФеърПлей Интернешънъл", гр. София 1407, България
тел: +359 (2) 930 93 30
e-mail: [email protected]
2. В случай че Вие сте претърпели загуба или вреда, които са покрити по застраховката, следва да предприеме следните действия:
2.1. Свържете с нас на тел .02/930 93 30, в срок до 72 часа от настъпване или узнаване за събитието, за да Ни уведомите. Когато позвъните, Вие трябва да имате готовност да предоставите следната информация:
Вашето име и адрес;
номера на Застрахователната полица;
кратко описание на събитието.Необходимо е: да попълните и подадете Формуляр за уведомление при щета (съгласно образец) , който ще ви изпратим електронно или можете да получите при Нас, на посочения в т.1, Раздел 4 адрес в срок до 30 дни от настъпване или узнаване за събитието;
в случай на Кражба, загуба или злоумишлени действия на трети лица - да уведомите най-близкия компетентен правоохранителен орган (полицейско управление или друг надлежен орган) в срок до 72 часа от настъпване или от узнаването за събитието и да получите надлежен документ, удостоверяващ същото;
да предприемете необходимите действия за ограничаване на вредите от събитието и да следвате Нашите указания;
да извършите специфичните действия, указани в настоящите условия с оглед вида на настъпилото събитие;
при поискване от Нас, да упълномощите Наш представител да получи информация от трети лица и институции, която се отнася пряко или косвено до събитието.Вие предоставяте за  собствена сметка доказателства, които са необходими за установяване размера и основанието на претенцията. Доказателствата  трябва да са във форма и  със съдържание, определени от Нас, и може да включват, но без да се ограничава до следните документи:
писмено уведомление за настъпило събитие;
разходооправдателни документи и всякакви други документи и/или материали, които пряко или косвено се отнасят до настъпилото събитие;
надлежен документ от компетентния правоохранителен орган, удостоверяващ факта и момента на извършване на Кражбата или загубата или злоумишлените действия на трети лица.
други документи от съответните компетентни органи.Ние имаме право да изискаме и получим от Вас и други документи, и/или материали, извън посочените по-горе, които се отнасят до събитието и са необходими за установяване размера и основанието на претенцията.
Ние ще бъдем в правото си да забавим изплащането на обезщетение, ако има съмнения относно правото Ви да го получите, до получаването на необходимите доказателства за противното.
Ако претенция за застрахователно плащане е измамлива всички обезщетения по застраховката ще бъдат отказани, а лицето, осъществило тези действия или бездействия, ще бъде предадено на компетентните органи за реализиране на отговорността му, съгласно наказателното законодателство.
Измамливо е всяко действие или бездействие, което въвежда в заблуждение или поддържа съществуващо заблуждение у Наши представители или служители относно настъпването на застрахователното събитие.
Ние определяме размера на обезщетението на основание представените доказателства и до лимитите, посочени в Застрахователната полица.
Ние, в срок до 15 (петнадесет) работни дни от представянето на всички доказателствата за установяване на основанието и размера на претенцията, изплащаме застрахователно обезщетение или мотивирано отказваме плащане, като уведомяваме Застрахования за  причините за отказа.
Плащането на застрахователното обезщетение се извършва по банков път, в лева, по предварително посочена писмено от Вас банкова сметка. Разходите по превода на обезщетението за сметка на неговия получател.

РАЗДЕЛ 5. ОБЩИ КЛАУЗИ ПО ЗАСТРАХОВКАТА

1. Правата по  Застрахователната полица, не могат да се прехвърлят на трети лица без изричното съгласие на „Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България“.
2. Суми по тази застраховка, не подлежат на олихвяване.
3. По тази застраховка Вие не дължите такси и други плащания, освен данък върху застрахователната премия в размер на 2% съгласно Закона за данък върху застрахователните премии, посочен в Застрахователната полица.
4. В случай че Вие не изпълните свое задължение по тези Общи условия, Ние имаме право да изменим условията на застраховката, да я прекратим предсрочно, да намалим или да откажем обезщетение.
5. Промени в застрахователния договор
5.1. Ние си запазваме правото да променяме условията на застраховката само по важни и основателни причини. Такива причини могат да бъдат: императивни промени в закона, задължителни препоръки или указания от надлежен орган.
5.2. При промяна в условията на застраховката Ние ще Ви дадем минимум 30-дневно предизвестие. Когато Вие сте уведомен за промяната в условията на застраховката, имате право да я прекратите в 14-дневен срок от получаване на писмено предизвестие за промяната. Ако Вие не прекратите застраховката в този срок, изменението влиза в сила.
6. Регрес
Ако вредите са причинени от трето лице, Ние  встъпваме във Вашите права срещу причинителя на вредата до размера на платеното обезщетение и направените разходи в съответствие с Кодекса за застраховането. Ако лицето, причинило вредата, е Ваш роднина или негов съпруг, както и ако принадлежи към Вашето домакинството, Ние имаме правото по предходното изречение, ако то е действало умишлено.
Вашият отказ от правата Ви срещу трети лица няма сила спрямо Нас. Вие се задължавате да изпълните всички действия за реализиране на Нашите права спрямо третите лица, включително да Ни предоставите съответните документи.
Ако Вие не изпълните задълженията си по предходните точки, Ние можем да откажем изплащане на застрахователно обезщетение или да изискаме връщане на вече платено обезщетение.
7. Други застраховки
В случай че във Ваша полза съществуват други застраховки със същите покрития, то в случай на застрахователно събитие, Ние отговаряме в такава пропорция, в каквато застрахователната сума по тази застраховка се отнася към общата застрахователна сума на всички застраховки.
8. Съобщения
Всяко съобщение от Вас до Нас трябва да бъде изпратено на посочения в този договор Наш адрес/имейл.Всяко съобщение от Нас до Вас се изпраща на посочения в договора Ваш адрес. При сключване на застраховката Вие посочвате адрес на електронна поща (e-mail), на който ще получавате съобщения, включително за промени в условията на застраховката. Вие сте длъжни незабавно писмено да Ни уведомите за промяна на указания адрес или в заявения e-mail. До получаване на съобщението за промяна на Вашия адрес/e-mail, Ние ще изпращаме съответните съобщения до адреса/e-mail, посочени в договора, като същите се смятат за връчени и получени от Вас с всички предвидени в закона или договора правни последици.
9. Приложимо право и подсъдностСпоровете между страните се решават с преговори и по взаимно съгласие между тях, както и съгласно установеното във Вътрешните ни правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори. Всички спорове, нерешени по взаимно съгласие, породени от тази застраховка, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.
За всички неуредени въпроси относно застрахователното правоотношение е приложимо българското законодателство.
10. Санкции и ограничения
Ние не предоставяме покритие и не сме отговорни да изплатим обезщетение за каквито и да е щети или да предоставим каквото и да е обезщетение, ако предоставянето на покритие и изплащането на обезщетение биха Ни изложили на каквито и да е санкции, забрани или рестрикции съгласно резолюции на Организацията на Обединените Нации, търговски или икономически санкции, закони или нормативни уредби на Европейския Съюз, Обединеното Кралство, Съединените Американски Щати или Канада.
РАЗДЕЛ 6. ПОДАВАНЕ НА ОПЛАКВАНЕНие ще направим всичко възможно, за да получите качествено обслужване. Ако все пак имате оплаквания от Нашето обслужване, можете да се свърже с нас на e-mail [email protected] или на адрес: Колонад Иншурънс Ес Ей - клон България, град София, бул. Черни връх №51Б, вх. Б, ет. 2, ФеърПлей Бизнес Център, 1407 София.
За да можем да удовлетворим молбата Ви, посочете номера на договора или претенцията (или и двете). Ние ще се постараем да разрешим всеки възникнал проблем, но ако не останете напълно удовлетворени, имате право да се обърнете към Комисията за финансов надзор на Република България, която отговаря за надзора върху застрахователната дейност, на следния адрес: София 1000, ул. "Будапеща" № 16. Подаването на жалба по реда на предходното изречение не погасява правото Ви да сезирате компетентния български съд за решаване на спора.
На територията на България споровете, свързани с предоставянето на застрахователни услуги, могат да бъдат разгледани извънсъдебно в производство по алтернативното решаване на спорове пред секторната помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите, на следния адрес: гр. София 1000, ул. Врабча № 1.

РАЗДЕЛ 7. ЛИЧНИ ДАННИ

7,1. Застрахователят, „Колонад Иншурънс Ес Ей (Colonnade Insurance S.A.), Люксембург, уведомява ползвателите на застрахователни услуги, че:
7.1.1. Застрахователят е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR). Установените в работата на Застрахователя стандарти относно обработването на лични данни се прилагат и при извършването на дейността на Застрахователя в България, чрез неговия местен клон – „Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България, ЕИК: 204603407 (Колонад България). Данни относно Застрахователя и Колонад България могат да бъдат намерени на интернет страницата на Търговския регистър (www.brra.bg), а подробности относно принципите при обработването на лични данни от страна на Колонад България – и в „Политиката за конфиденциалност“, публикувана на официалната му страница в интернет: https://www.colonnade.bg/data-privacy-policy.
7.1.2. Предоставените от Застрахования/ Застраховащия лични данни се обработват от Застрахователя/Колонад България за целите на сключването и изпълнението на застрахователните договори, доколкото непредоставянето на лични данни има за последица невъзможност същите да бъдат сключени; упражняването на законните права и интереси на страните по тях, за маркетингови цели, за предприемането на необходимите действия, преди сключването на застрахователен договор, включително да се оцени застрахователният риск и нуждите на клиентите (адекватност на предлагания продукт). Личните данни могат, също така, да бъдат обработвани, за да се изпълнят законовите задължения на Застрахователя/Колонад България.  Необходимостта от обработването винаги произтича от правни разпоредби, свързани с надлежното осъществяване на застрахователната дейност, включително – с обработка на жалби, разрешаването на данъчни, счетоводни и юридически въпроси, изпълнението на статистически и актюерски задължения, и защита на потребителите, както и има за основание защита на законните интереси на Застрахователя/Колонад България, каквито биха могли да бъдат, неизчерпателно: намаляване на застрахователния риск чрез презастраховане, предотвратяване на вреди за Застрахователя/Колонад България чрез противодействие на застрахователно престъпление, гарантиране на спазването на международните санкционни режими, чрез извършването на необходимите анализи и проверки, както и за защита срещу искове/претенции, произтичащи от дейността на Застрахователя/Колонад България. Личните данни могат да бъдат разкривани на трети лица (сред които – застрахователни компании, презастрахователи, платежни оператори, лица, предоставящи пряко услуги на пострадалите, доставчици на IT услуги, застрахователни посредници, вещи лица, юридически, данъчни и счетоводни консултанти и сътрудници, колектори на вземания) само с оглед на изпълнението на посочените цели и при спазване и на другите изисквания на закона. За целите на изпълнение на сключените застрахователни договори, предоставените лични данни на електронен носител се съхраняват на собствен сървър на Застрахователя в България (град София) и в Словакия (град Кошице), като могат да бъдат съхранявани и в други страни на територията на ЕС и Европейското икономическо пространство.
7.1.3. При наличие на правно основание, личните данни могат да бъдат разкривани на следните категории получатели: лица, имащи качеството „обработващ лични данни” по смисъла на §1, т.3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД); лица, органи и институции, съхраняващи на законно основание данни относно платежоспособността и платежоготовността на Застрахования/Застраховащия; трети лица, институции или организации в случаите, когато разкриването се изисква изрично от закона; трети лица за статистически цели; трети лица, съгласно договореното между страните по застрахователния договор. При наличие на правно основание, личните данни на Застрахования/Застраховащия могат да бъдат използвани и за целите на директния маркетинг.
7.1.4. Предоставянето на личните данни от страна на Застрахования/Застраховащия е свободно и има изцяло доброволен характер. Отказът за предоставянето им е основание Застрахователят/Колонад България да откаже да сключи застрахователен договор или да предприеме друго действие, ако липсатата им препятства възможността да извърши изискваните от закона/вътрешните му правила и процедури действия, не му позволява обективно да оцени риска от сключването/изпълнението на застрахователния договор или по друг начин застрашава/препятства реализирането на законните му интереси и/или постигането на целения от Застрахования/Застраховащия правен/застрахователен ефект;
7.1.5. Всяко лице, предоставило личните си данни на Застрахователя/Колонад България, има права: на достъп до тях, на коригирането им, на заличаването им или на ограничаване на обработването, по реда и при условията, предвидени в действащото в България законодателство. Лицето, за което се отнасят предоставените на Застрахователя/Колонад България данни, има права: на достъп до своите лични данни, на тяхното коригиране или изтриване, на ограничаване на обработването им или на възражение срещу обработването им или срещу правото данните да бъдат прехвърляни. Лицата имат право и на жалба до съответните държавни органи за защита на данните (в България – пред Комисията за защита на личните данни, с адрес: град София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 и в Люксембург – пред National Commission of Data Protection, 1 avenue du Rock’n’Roll, L-4361, Esch-sur-Alzette). Лицата имат право да оттеглят своето съгласие за обработване на лични данни. Детайли относно правата и реда за тяхното упражняване са налични “Политиката за конфиденциалност“, която е публикувана
на https://www.colonnade.bg/data-privacy-policy.
7.1.6. Със сключване на съответната застраховка, Застраховащият/Застрахованият дава изричното си съгласие личните данни, предоставени при сключването на застраховката (застрахователния договор), да бъдат обработвани по начина и за целите, посочени тук и детайлизирани в „Политиката за конфиденциалност“, публикувана на адрес: https://www.colonnade.bg/data-privacy-policy, чрез извършването на операция или съвкупност от операции чрез автоматични или други средства, които по преценка на Застрахователя/Колонад България, се изразяват в събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. Обработването на лични данни може също така да включва и предоставяне на лични данни от Застрахователя/Колонад България на трети лица (включително на лице, установено в държава, която не е държава - членка на Европейския съюз и държава - членка на Европейското икономическо пространство) за нуждите на застраховката, за целите на директния маркетинг и за статистически цели.
7.2. Личните данни могат да бъдат обработвани за периоди, в съответствие с целите на обработването им, но не по-дълго от предвидените в действащото българско законодателство срокове за уреждането на застрахователни претенции – доброволно и по съдебен ред. Личните данни могат да бъдат прехвърляни на администратори в трети държави (извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство) само в определени от закона случаи и при условията, предвидени там.
7.3. Можете да се свържете със Застрахователя, чрез Колонад България, на тел. +359 2 930 93 30 или на електронен адрес (e-mail): [email protected]. За всички въпроси, свързани с обработването на вашите лични данни, включително – за реда и начина на упражняването на правата ви във връзка с обработването, можете да се свържете със служителя, отговарящ за защита на данните в Колонад България (е-mail: [email protected]).
За да научите повече за това как Застрахователят/Колонад България обработва лични данни, можете да посетите https://www.colonnade.bg/data-privacy-policy

РАЗДЕЛ 8. ДЕФИНИЦИИ

Определени думи и изрази в тези Общи условия имат специфично значение. Тези  думи и изрази са обозначени с удебелен шрифт.
Застраховател: Колонад Иншурънс Ес Ей - клон България, със седалище и адрес на управление: град София, бул. Черни връх 51Б, ФеърПлей Бизнес Център, вход Б, ет. 2, , ЕИК: 204603407. Телефон: +359 2 930 93 30, email: [email protected]. „Колонад Иншурънс Ес Ей“ е дружество регистрирано във Великото херцогство Люксембург, ул. Жан Пире 1, L-2350, Велико Херцогство Люксембург.
Срок на застраховката: Период от време, посочен в Застрахователната полица, започващ от Началната дата на застраховката и завършващ на или преди Крайната датата на застраховката, при условие, че е платена застрахователната премия.
Начална дата: Датата посочена в Застрахователната полица, на която започва застрахователното покритие. За рисковете, произтичащи от изгубване, застрахователното покритие започва след изтичане на 30 (тридесет) дни от Началната дата.
Крайна дата: Датата посочена в Застрахователната полица, на която се прекратява покритието по застраховката.
Застраховащ: Дееспособно физическо или юридическо лице, което е сключило застраховката за своя сметка. Застраховащ по застраховката може да е и Застрахования. Въпреки сключването на застраховката със Застраховащия, всички права и задължения по нея – така както са посочени в тези Общи условия и в Застрахователната полица, възникват и за Застрахования.
Застрахован (Вие, Вас, Ваш, Ви): Дееспособно физическо лице – собственик или ползвател (при условията на договор за лизинг) на Моторно превозно средство, действащо изключително от свое име, чието име е посочено в Застрахователната полица.
Застрахователен посредник – агент: Диана ООД, ЕИК: 811187662, с адрес на регистрация: Област Благоевград; Община Благоевград; ПК 2700; Населено място гр. Благоевград; пл. "Георги Измирлиев"  15; Ет. 1, офис №5.
Период на застрахователно покритие: Период от време в рамките на Срока на застраховката, по време на който Застрахователят носи риска по застраховката, както е посочено в Застрахователната полица и e описано в Общите условия на застраховката).
Застрахователен период: Период от време, посочен в Застрахователната полица, за който е определена застрахователната премия.
Субект на данни: По смисъла на тази застраховка това са Застраховащ и Застрахован, за които се отнасят предоставени Лични данни.
Моторно превозно средство (МПС): Всяко сухопътно превозно средство с българска регистрация, снабдено със собствен двигател за придвижване, използвано за превозване на хора и/ или товари, с изключение на релсовите превозни средства.
Кражба: Отнемане на чужда движима вещ от владението на друго лице, без неговото съгласие, като извършителят има намерение противозаконно да присвои вещта.
Откраднат: Открадната от трето лице (без Вашето съдействие) вещ.
Неизправност на заключващите устройства: Оперативна повреда на заключващите устройства по такъв начин, че те не могат да функционират.
Гума: Гума, закупуването на която може да се удостовери с надлежен документ, която съответства на изискванията за употреба и е надлежно поставена на Моторно превозно средство.Заместваща гума: Всяка нова Гума, която е еднаква със застрахованата Гума или ако застрахованата Гума вече не е налична - всяка нова Гума със същите, или сходни технически характеристики (размер и/ или дизайн) и качество, чиято пазарна цена за закупуване не надвишава застрахователната сума (лимита) на увредената Гума, определена в Застрахователната полица, след прилагане на посочената в настоящите Общи условия амортизация.
Повреда на Гума: Внезапна и непредвидена, случайна щета, свързана с разрушаване, пълно или частично повреждане на Гума, която е невъзможно да бъде ремонтирана и е в резултат на:

спукване, в резултат на проникване на чуждо тяло;
акт на вандализъм, за който е уведомен съответния правоохранителен орган;
съприкосновение с пътна настилка или друг предмет, в резултат на което е настъпило издуване, или сцепване на стената на Гумата.Дружество за отдаване на автомобили под наем: Специализиран търговец, надлежно лицензиран да предоставя Моторно превозно средство под наем.
Сервизен център: Сервиз за ремонт на Моторно превозно средство, който е определен от Застрахователя и е надлежно оборудван за подмяна на Гуми на Вашето Моторно превозно средство.
Изгубен: Неумишлено изгубена вещ след изтичане на 30 (тридесет) дни от влизане в сила на застрахователното покритие.
Роднини: Ваш съпруг или лице, с което живеете във фактическо извънбрачно съжителство, Вашите възходящи или низходящи, братя, сестри, роднини по сватовство до втора степен, или Ваши попечители.
Член на семейството: Ваш съпруг или лице, с което живеете във фактическо извънбрачно съжителство, Вашите възходящи или низходящи или Ваши попечители, които живеят във Вашето Жилище.Жилище: Обект, който се ползва за жилищни нужди и се намира в сграда, находяща се на Вашия постоянен адрес
Война: Организирано противопоставяне с използване на оръжие, независимо дали е обявена или не, или каквито и да е военни действия, вкл. употреба на военна сила от суверенна държава или държавно образувание за постигане на икономически, териториални, националистически, политически, расови, религиозни или други цели, както и вътрешен въоръжен конфликт (гражданска война), революция, въстание, използване на военна сила или узурпиране на държавна или военна власт.
Акт на тероризъм: Акт, включващ, но не ограничен до заплахи за използването на сила или насилие и/ или фактическо използване на сила или насилие, от който и да било човек или група/ и хора, независимо дали действат сами или от името на, или във връзка с каквато и да било организация/ и, или правителство/ а, обвързани с политически, религиозни, идеологически или подобни цели, включително намерение за въздействие, върху което и да било правителство и/или поставянето на обществото или част от него в позиция на страх.
 
Общи условия
За и от името на Застрахователя:
С настоящото декларирам, че съм запознат и приемам Общите условия на Застрахователя за застраховка "ЗАЩИТЕНИ ГУМИ ДИАНА", както и че преди сключване на настоящата застраховка съм получил и приемам предоставената информация в Стандартизирания информационен документ за застрахователния продукт, както и преддоговорната информация по чл.324 и 326 от Кодекса за Застраховането.
Застраховащ/ Застрахован:........................................
Уведомление за отказа от застраховка 499 Kb pdf свали
Информационен документ за застрахователния продукт 240 Kb pdf свали
На изплащане
Payments
Плащане
Leasing