Онлайн магазин за гуми на леки, лекотоварни, 4х4 и товарни автомобили.

Застраховка

Застраховка „Защитени гуми Диана“

 
Ние от „Диана“ задаваме въпроси, защото сме загрижени
за нашите клиенти и тяхната безопасност
 

 
  • Кога за последен път избегнахте като по чудо огромна дупка на пътя?
  • Притеснявате ли се да не Ви срежат гумите, защото сте паркирали на „нечие“ място?
  • Случвало ли Ви се е да си изгубите или да Ви откраднат ключовете на автомобила?

Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България представя ексклузивно за клиенти на Диана ООД
Застраховка „Защитени гуми Диана“, предназначена за физически лица с покупка на нови гуми.

Застрахователно покритие при пълно или частично повреждане на гума, в резултат на:
  • Спукване, в резултат на проникване на чуждо тяло;
  • Акт на вандализъм, за който е уведомен съответния правоохранителен орган;
  • Съприкосновение с пътна настилка или друг предмет, в резултат на което е настъпило
  • Издуване, или сцепване на стената на гумата.
Изгубени или откраднати ключове на МПС

Изберете най-подходящата за вас опция и период на застраховката – 12 или 24 месецаСлучаите, в които гумата може да бъде ремонтирана, не се покриват по застраховката.
Продавач – консултантите на „Диана“ ООД ще Ви запознаят с пълната информация за застраховка „Защитени гуми Диана".  
Общи условия

Общи условия по застраховка "ЗАЩИТЕНИ ГУМИ ДИАНА" Глава I. Общи разпоредби, валидни за всички покрития 
1.Общи положения

Определени думи и изрази в тези Общи условия имат специфично значение. С това си спцифично значение думите и изразите са използвани и ще бъдат използвани навсякъде в Общите условия и в Застрахователната полица и са обозначени с удебелен шрифт.
Разпоредбите на Глава ІI от тези Общи условия са относими за съответното покритие и не могат да бъде противопоставяни на посоченото в Глава I.
Правата по застраховката и респективно Застрахователната полица, не могат да се прехвърлят на трети лица без изричното съгласие на „Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България“.
Суми по тази застраховка, не подлежат на олихвяване.
По тази застраховка Вие не дължите такси и други плащания, освен данък върху застрахователната премия в размер на 2% съгласно Закона за данък върху застрахователните премии, посочен в Застрахователната полица.

2.Дефиниции

Застраховател (Ние, Наш, Ни)Колонад Иншурънс Ес Ей - клон България, със седалище и адрес на управление: град София, бул. Черни връх 51Б, ФеърПлей Бизнес Център, вход Б, ет. 2, , ЕИК: 204603407. Телефон: +359 2 930 93 30, email: [email protected]
„Колонад Иншурънс Ес Ей“ е дружество регистрирано във Великото херцогство Люксембург, ул. Жан Пире 1, L-2350, Велико Херцогство Люксембург.
2.2.Застрахован (Вие, Вас, Ваш, Ви)Дееспособно физическо лице – собственик или ползвател (при условията на договор за лизинг) на Моторно превозно средство, действащо изключително от свое име, чието име е посочено в Застрахователната полица.
2.3.Застрахователен посредник - агентДиана ООД, ЕИК: 811187662, с адрес на регистрация: Област Благоевград; Община Благоевград; ПК 2700; Населено място гр. Благоевград; пл. "Георги Измирлиев"  15; Ет. 1, офис №5.
2.4.Моторно превозно средство (МПС)Всяко сухопътно превозно средство с българска регистрация, снабдено със собствен двигател за придвижване, използвано за превозване на хора и/ или товари, с изключение на релсовите превозни средства.
2.5.КражбаОтнемане на чужда движима вещ от владението на друго лице, без неговото съгласие, като извършителят има намерение противозаконно да присвои вещта.
2.6.Неизправност на заключващите устройстваОперативна повреда на заключващите устройства по такъв начин, че те не могат да функционират.
2.7.ОткраднатОткрадната от трето лице (без Вашето съдействие) вещ.
2.8.ГумаГума, закупуването на която може да се удостовери с надлежен документ, която съответства на изискванията за употреба и е надлежно поставена на Моторно превозно средство.
2.9.Заместваща гумаВсяка нова Гума, която е еднаква със застрахованата Гума или ако застрахованата Гума вече не е налична - всяка нова Гума със същите, или сходни технически характеристики (размер и/ или дизайн) и качество, чиято пазарна цена за закупуване не надвишава застрахователната сума (лимита) на увредената Гума, определена в Застрахователната полица, след прилагане на посочената в настоящите Общи условия амортизация.
2.10.Повреда на ГумаВнезапна и непредвидена, случайна щета, свързана с разрушаване, пълно или частично повреждане на Гума, която е невъзможно да бъде ремонтирана и е в резултат на:
спукване, в резултат на проникване на чуждо тяло;
акт на вандализъм, за който е уведомен съответния правоохранителен орган;
съприкосновение с пътна настилка или друг предмет, в резултат на което е настъпило издуване, или сцепване на стената на Гумата.

2.11.Дружество за отдаване на автомобили под наемСпециализиран търговец, надлежно лицензиран да предоставя Моторно превозно средство под наем.
2.12.Сервизен центърСервиз за ремонт на Моторно превозно средство, който е определен от Застрахователя и е надлежно оборудван за подмяна на Гуми на Вашето Моторно превозно средство.
2.13.ИзгубенНеумишлено изгубена вещ след изтичане на 30 (тридесет) дни от влизане в сила на застрахователното покритие.
2.14.РодниниВаш съпруг или лице, с което живеете във фактическо извънбрачно съжителство, Вашите възходящи или низходящи, братя, сестри, роднини по сватовство до втора степен, или Ваши попечители.
2.15.Член на семействотоВаш съпруг или лице, с което живеете във фактическо извънбрачно съжителство, Вашите възходящи или низходящи или Ваши попечители, които живеят във Вашето Жилище.
2.16.ЖилищеОбект, който се ползва за жилищни нужди и се намира в сграда, находяща се на Вашия постоянен адрес.
2.17.Срок на застраховкатаПериод от време, посочен в Застрахователната полица, започващ от Началната дата на застраховката и завършващ на или преди Крайната датата на застраховката, при условие, че е платена застрахователната премия.
2.18.Начална датаДатата посочена в Застрахователната полица, на която започва застрахователното покритие. За рисковете, произтичащи от изгубване, застрахователното покритие започва след изтичане на 30 (тридесет) дни от Началната дата.
2.219. Крайна датаДатата посочена в Застрахователната полица,, на която се прекратява покритието по застраховката.
2.20.ЗастраховащДееспособно физическо или юридическо лице, което е сключило застраховката за своя сметка. Застраховащ по застраховката може да е и Застрахования. Въпреки сключването на застраховката със
Застраховащия, всички права и задължения по нея – така както са посочени в тези Общи условия и в Застрахователната полица, възникват и за Застрахования.
2.21.ВойнаОрганизирано противопоставяне с използване на оръжие, независимо дали е обявена или не, или каквито и да е военни действия, вкл. употреба на военна сила от суверенна държава или държавно образувание за постигане на икономически, териториални, националистически, политически, расови, религиозни или други цели, както и вътрешен въоръжен конфликт (гражданска война), революция, въстание, използване на военна сила или узурпиране на държавна или военна власт.
2.22.Акт на тероризъмАкт, включващ, но не ограничен до заплахи за използването на сила или насилие и/ или фактическо използване на сила или насилие, от който и да било човек или група/ и хора, независимо дали действат сами или от името на, или във връзка с каквато и да било организация/ и, или правителство/ а, обвързани с политически, религиозни, идеологически или подобни цели, включително намерение за въздействие, върху което и да било правителство и/или поставянето на обществото или част от него в позиция на страх.
2.23.Период на застрахователно покритиеПериод от време в рамките на Срока на застраховката, по време на който Застрахователят носи риска по застраховката, както е посочено в Застрахователната полица и e описано в Общите условия на застраховката).
2.24.Застрахователен периодПериод от време, посочен в Застрахователната полица, за който е определена застрахователната премия.
2.25.Субект на данниПо смисъла на тази застраховка това са Застраховащ и Застрахован, за които се отнасят предоставени Лични данни.

3.Срок на застраховката

Тази застраховка се сключва със срок от 1 (една) година или 2 (две) години, считано от Началната дата, в зависимост от посоченото в Застрахователната полица, при условие че е платена застрахователната премия.

4.Застрахователно покритие

4.1. Застрахователното покритие включва покритията: „Изгубени или откраднати ключове на моторно превозно средство” и „Повреда на автомобилни гуми, подробно описани в Глава ІІ на тези Общи условия, като Нашата отговорност се ограничава до застрахователните покрития и съответните лимити, изрично посочени в Застрахователната полица.
4.2.Лимитът на отговорност (агрегатен лимит) за срока на застраховката за всяко застрахователно покритиe е до размера на застрахователната сума определена в Застрахователnата полица.
4.3. По тази застраховка се предоставя застрахователно покритие за рискове, разположени на територията на Република България, при условие, че е платена застрахователната премия и е издадената Застрахователна полица.

5.Застрахователна премия

5.1. Годишната застрахователна премия е парична сума, която се определя по Нашата тарифа съобразно предоставеното по застраховката застрахователно покритие и се плаща еднократно в началото на всеки Застрахователен период. Застрахователната премия се определя в български лева.
5.2. Премията се облага с данък в размер на 2 % съгласно Закона за данък върху застрахователните премии. Размерът на данъка е посочен в Застрахователната полица и е платим от Застраховащияведно със застрахователната премия.
5.3. В случай, че застрахователната премия не бъде платена в началото на съответния Застрахователен период, застрахователно покритие не се предоставя, а за събития настъпили след Началната дата, не се дължи и не се плаща застрахователно обезщетение.

6.Общи изключения, валидни за всички покрития

6.1. Настоящият раздел съдържа изключения относно Нашата отговорност, които са приложими към всички рискове покрити по тази застраховка. Нашата отговорност не може да се ангажира, при загуби и/или вреди:

6.1.1. възникнали в резултат на или от каквито и да е умишлени действия от Ваша страна, или са причинени от Роднини;
6.1.2. възникнали в резултат на или от Война, стачки, граждански вълнения, бунтове, въстания, Акт на тероризъм и саботаж, и други действия с политическа, идеологическа, религиозна и/или социална мотивация;
6.1.3. възникнали в резултат на или от ембарго, конфискация, запориране, или разрушаване на основание надлежен акт на държавен орган;
6.1.4. възникнали в резултат на или от пряко, или непряко излагане на неблагоприятни радиоактивни, химични, или биологични субстанции, независимо от причините за това;
6.1.5. възникнали в резултат на или от извършване на престъпление, или опит за извършване на престъпление от Вас или Ваше деяние (действие или бездействие), с което реализирате състава на административно нарушение;
6.1.6. възникнали в резултат на или от пряко, или непряко въздействие на природни бедствия;
6.1.7. възникнали преди Началната дата на застраховката или установени след Крайната дата застраховката;
6.1.8.възникнали в резултат на или от събитие, различно от изрично посочените като представляващи покрит риск;
6.1.9. възникнали в резултат на или от събития, настъпили пряко или непряко докато Вие приемате лекарства за контролиране на зависимост от наркотици, алкохол и/или лекарства;
6.1.10. възникнали в резултат на или от събития, настъпили пряко или непряко докато Вие сте под влияние на алкохол, наркотици или лекарства, които не са предписани от лекар или не са приемани съгласно медицински инструкции/ рецепта;
6.1.11. възникнали  в  резултат на  или  от  действия  на  лица, които  са  действителни  или  предполагаеми  членове  на  терористични  организации,  на  групи  за  трафик  на  наркотици, и/или  за разпространение на ядрени, химични или биологични оръжия.
6.1.12. възникнали с Моторно превозно средство, което е предназначено и/или се ползва за извършване на превоз на товари; за доставка на стоки; за таксиметров превоз; за участие в състезания; за извършване на промишлени и селскостопански дейности и/или друга професионална и/или търговска дейност.

7.Действия при настъпване на застрахователно събитие. Предявяване на претенции. Застрахователно обезщетение

7.1. В случай че Вие смятате, че сте претърпяли загуба или вреда, които са покрити по застраховката, следва да предприеме следните действия:

7.1.1. да проверите Вашия Застрахователната полица и тези Общи условия. Внимателно да ги прочетете, като обърнете особено внимание на изключенията, за да се уверите, че сте застрахован за настъпилото събитие;
7.1.2. ако смятате, че настъпилото събитие може да се определи по условията на застраховката Ви като застрахователно събитие, моля да се свържете с нас на указаните в т.11.1. телефони, в срок до 72 часа от настъпване или узнаване за събитието, за да Ни уведомите за настъпилото събитие. Когато позвъните, за да уведомите за настъпило събитие, Вие трябва да имате готовност да предоставите следната информация:

7.1.2.1. Вашето име и адрес;
7.1.2.2. номера на Застрахователната полица;
7.1.2.3. кратко описание на събитието.

7.1.3. да попълните и подадете Формуляр за уведомление при щета (съгласно образец) при Нас, на посочения в т.11.1 адрес в срок до 30 дни от настъпване или узнаване за събитието;
7.1.4. в случай на Кражба или загуба или злоумишлени действия на трети лица да уведомите най-близкия компетентен правоохранителен орган (полицейско управление или друг надлежен орган) в срок до 72 часа от настъпване на събитието, или от узнаването за него и да получите надлежен документ, удостоверяващ същото;
7.1.5. да предприемете необходимите действия за ограничаване на вредите от събитието и да следвате Нашите указания;
7.1.6. да извършите специфичните действия, указани в настоящите условия с оглед вида на настъпилото събитие;
7.1.7. при поискване от Нас, да упълномощите Наш представител да получи информация от трети лица и институции, която се отнася пряко или косвено до събитието.

7.2.Вие предоставяте за  собствена сметка доказателства, които са необходими за установяване размера и основанието на претенцията. Доказателствата  трябва да са във форма и  със съдържание, определени от Нас, и може да включват, но без да се ограничава до следните документи:

7.2.1. писмено уведомление за настъпило събитие;
7.2.2. разходооправдателни документи и всякакви други документи и/или материали, които пряко или косвено се отнасят до настъпилото събитие;
7.2.3. надлежен документ от компетентния правоохранителен орган, удостоверяващ факта и момента на извършване на Кражбата или загубата или злоумишлените действия на трети лица.
7.2.4. други документи от съответните компетентни органи.

7.3. Ние, при съобразяване с разпоредбите на Кодекса за застраховането, имаме право да изискаме и получим от Вас и други документи, и/или материали, извън посочените по-горе, които пряко или косвено се отнасят до събитието и са необходими за установяване размера и основанието на претенцията.
7.4. Ние ще бъдем в правото си да забавим изплащането на обезщетение, ако има съмнения относно правото Ви да го получите, до получаването на необходимите доказателства за противното. Ако е започнало наказателно или административно производство по повод или във връзка със застрахователното събитие или със застрахователното правоотношение, срещу Вас, както и в случаите на гражданскоправен спор пред съд, който засяга застрахователното правоотношение или изплащането на обезщетение, Ние имаме право да отложим плащането до приключване на производствата, с влязъл в сила надлежен акт.
7.5. Ако претенция за застрахователно плащане е измамлива всички обезщетения по застраховката ще бъдат отказани, а лицето, осъществило тези действия или бездействия, ще бъде предадено на компетентните органи за реализиране на отговорността му, съгласно наказателното законодателство. Измамливо е всяко действие или бездействие, което въвежда в заблуждение или поддържа съществуващо заблуждение у Наши представители или служители относно настъпването на застрахователното събитие, размера на дължимото обезщетение или други обстоятелства, които са от значение за възникване на правото да се получи застрахователно обезщетение.
7.6. Ние определяме размера на обезщетението на основание представените доказателства и до лимитите, посочени в Застрахователната полица.
7.7. Ние, в срок до 15 (петнадесет) работни дни от представянето на доказателствата за установяване на основанието и размера на претенцията, включително и на допълнителните доказателства, изискани от Нас съгласно Кодекса за застраховането, изплащаме застрахователно обезщетение или мотивирано отказваме плащане, като уведомяваме лицето, претендиращо обезщетение относно причините за отказа за цялостно или частично плащане.
7.8. Плащането на застрахователното обезщетение на Застрахования се извършва по банков път, по предварително посочена писмено от Вас банкова сметка, като разходите по превода на обезщетението са за сметка на неговия получател. Всички дължими суми и обезщетения по застраховката се изплащат в левовата им равностойност по курса на Българска народна банка в деня на плащането
7.9. В случай че Вие не изпълните свое задължение по тези Общи условия, Ние имаме право да изменим условията на застраховката, да я прекратим предсрочно, да намалим или да откажем обезщетение.

8.Промени в застрахователния договор и прекратяване на застраховката

8.1. Ние си запазваме правото да променяме условията на застраховката само по важни и основателни причини. Такива причини могат да бъдат: императивни промени в закона, задължителни препоръки или указания от надлежен орган.
8.2. При промяна в условията на застраховката Ние ще Ви дадем минимум 30-дневно предизвестие. Когато Вие сте уведомен за промяната в условията на застраховката, имате право да я прекратите в 14-дневен срок от получаване на писмено предизвестие за промяната. Ако Вие не прекратите застраховката в този срок, изменението влиза в сила.
8.3. Вие можете да прекратите застраховката по всяко време чрез изпращане на писмено уведомление за отказ на Нашия адрес за кореспонденция, посочен в т.14.1 или да подадете писмено уведомление за отказ от застраховката в офис на Застрахователния посредник.
8.4. При прекратяване на застраховката по реда на т. 8.3., платената от Вас застрахователна премия се възстановява както следва:

8.4.1. Пpи предсрочно прекратяване на застраховкa, пo която са изплатени или пpeдcтoи дa ce изплатят обезщетения премия не се възстановява;
8.4.2. При предсрочно прекратяване на застраховка, пo която не са изплащани и не се дължaт обезщетения, Ние ще Ви възстановим съответстващата на неизтеклия cpoк на застраховката част от платената премия, по краткосрочната Ни тарифа (посочена по-долу), кaтo пpиcпaдaме направените административни разходи по застраховката.Краткосрочна тарифа за връщане на премия при застраховка със срок 12 месеца

8.5.   Ние имаме право да прекратим застраховката с 30 дневно писмено предизвестие, изпратено на Вашия адрес и/или адреса на електронна поща (e-mail), посочени в Застрахователната полица. При прекратяване по реда на предходното изречение Ние ще възстановим тази част от платената годишна застрахователна премия, съответстваща на неизтеклия срок на застраховката.

9.Регрес

9.1. Ако вредите са причинени от трето лице, Ние встъпваме във Вашите права срещу причинителя на вредата, до размера на платеното обезщетение и направените разходи. Ако лицето, причинило вредата, е Ваш възходящ низходящ или негов съпруг, както и ако принадлежи към домакинството, Ние имаме правото по предходното изречение, ако лицето е действало умишлено.
9.2. Отказът от правата Ви срещу трети лица няма сила спрямо Нас. Вие се задължавате да изпълните всички правни и фактически действия за реализиране на Нашите права спрямо третите лица, включително да Ни предоставите съответните документи.
9.3. Ако Вие не изпълните задълженията си по предходните точки, Ние можем да откажем изплащане на застрахователно обезщетение изцяло или частично, а ако същото е платено да изискаме неговото връщане.
9.4. Ако имуществото на причинителя на вредата е недостатъчно, Ние се удовлетворяваме след Вас.

10.Други застраховки
В случай че във Ваша полза съществуват други застраховки със същите покрития, то в случай на застрахователно събитие, Ние отговаряме в такава пропорция, в каквато застрахователната сума по тази застраховка се отнася към общата застрахователна сума на всички застраховки.

11.Съобщения

11.1. Всяко Ваше съобщение до Нас, свързано със застраховката, трябва да бъде изпратено на посочения в застрахователната полица Наш адрес/имейл адрес.
11.2. Всяко Наше съобщение към Вас се изпраща на посочения в застрахователната полица Ваш адрес. При сключване на застраховката Вие може да заявявате и адрес на електронна поща (e-mail), на който ще да получавате съобщения, включително за промени в условията на застраховката, относно размера на застрахователната премия и други. Вие сте длъжен незабавно писмено да Ни уведомите за промяна на указания в застрахователната полица адрес или в заявения e-mail и да Ни съобщите новия си адрес/e-mail. До получаване на съобщението за промяна на Вашия адрес/e- mail от Нас, Ние ще изпращаме съответните съобщения до Вашия адреса/e-mail, посочени в застрахователната полица, като същите се смятат за връчени и получени от Вас с всички предвидени в закона или договора правни последици.
11.3. Лица и контакти на Застрахователя за уведомяване при претенции: съгласно посоченото в т.14.

12.Защита на Личните данни

Съгласно чл.19, ал.1 от Закона за защита на личните данни, Застрахователят уведомява ползвателите на застрахователни услуги, че:

12.1. Застрахователят е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО , като данни относно идентификацията на
12.1.1. Застрахователя и на неговия представляващ могат да бъдат намерени на интернет страницата на Търговския регистър (www.brra.bg);Администратор  на  лични  данни  е  и  Колонад  Иншурънс  Ес  Ей  (Colonnade  Insurance  S.A.),  който  извършва  операции  в  България  чрез  своя  местeн  клон  (наричан  по-долу  за  краткост Колонад/Администратор/Застраховател).
12.1.2. редоставените от Застрахования или от Застраховащия лични данни се използват от Застрахователя за целите на: сключването и изпълнението на застрахователните договори и реализация на законните права и интереси във връзка с договорите;Правното основание и целта на обработката на лични данни е да се предприемат и действия преди сключването на застрахователен договор, включително изпълнението на правното задължение на Застрахователя да оцени застрахователния риск и да оцени нуждите на клиентите (адекватност на предлагания продукт).
Личните данни могат също така да бъдат обработени, за да се изпълнят законовите задължения на Администратора и необходимостта от тяхната обработка винаги произтича от правни разпоредби (във връзка със застрахователната дейност, обработка на жалби, данъчни и счетоводни въпроси, статистически и актюерски задължения и защитата на потребителите), както и за цели, произтичащи от законно обоснованите интереси на Администратора (т.е. намаляване на застрахователния риск чрез презастраховане, предотвратяване на вреди за Администратора чрез противодействие на застрахователно престъпление, гарантиране на спазването на международните санкции чрез анализи или за защита срещу искове, произтичащи от дейността на Администратора, включително
всички необходими действия за тяхното осигуряване).
Личните данни могат да бъдат разкривани на други субекти само във връзка с изпълнението на гореспоменатите цели и въз основа на писмено споразумение (включително доставчици на IT услуги, застрахователни посредници, вещи лица, събирачи на вземания), както и на други субекти във връзка с обоснована цел на Администратора (включително застрахователни компании, презастрахователи, платежни оператори, компании предоставящи пряко услуги на пострадалите).
За целите на изпълнение на сключените застрахователни договори, предоставените лични данни на електронен носител се съхраняват на собствен сървър на Застрахователя в Словакия, град Кошице (както и в други страни на територията на ЕС).
12.1.3. При наличие на изрично съгласие, личните им данни могат да бъдат разкривани на следните категории получатели: лица, имащи качеството “обработващ лични данни” по смисъла на §1, т.3 от ЗЗЛД; лица и институции, съхраняващи на законно основание данни относно тяхната платежоспособност и платежоготовност; на трети лица, институции или организации в случаите, когато разкриването е по силата на изрична законова разпоредба; на трети лица за статистически цели; на трети лица, съгласно договореното между страните. При наличие на изрично съгласие, личните им данни могат да бъдат използвани и за целите на директния маркетинг и предоставяни на трети лица в тази връзка.
12.1.4. Предоставянето на личните им данни има изцяло доброволен характер. Отказът за предоставянето им е основание Застрахователят да откаже да сключи договор или да предприеме друго действие, в случай, че липсата на тези данни не му дава възможност да извърши обективна оценка на риска от сделката или по друг начин застрашава реализацията на законните му интереси;
12.1.5. Всяко лице, предоставило личните си данни има право на достъп до тях, както и право да иска коригирането им, заличаването им или ограничаване на обработването по реда и условията на приложимото българско законодателство. Лицето, за което се отнасят данните, има право да поиска достъп до своите лични данни, да поиска да бъдат коригирани, да бъдат изтрити, да ограничи обработването им или да възрази срещу обработването им и срещу правото да бъдат прехвърляни данните, както и да подаде жалба до съответните държавни органи за защита на данните (както в България, така и в Люксембург) и има правото да оттегли своето съгласие за обработване на лични данни.Правата на физическите лица са описани в “Политиката за конфиденциалност“, която е публикувана на http://www.colonnade.bg.
12.1.6. Със сключване на настоящата застраховка, Застраховащият/Застрахованият дава изричното си съгласие личните данни, предоставени при сключването на застраховката (застрахователния договор), да бъдат обработвани по начина и за целите, посочени в „Политиката за конфиденциалност“, която е публикувана на http://www.colonnade.bg, чрез извършването на всяка операция или съвкупност на операции с предоставените лични данни или с набора от лични данни, включващ предоставените от Застраховащия/Застрахования данни по време на процеса по сключване на застрахователния договор, чрез автоматични или други средства, които операции по преценка на Застрахователя се изразяват в събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. Обработването на лични данни може също така да включва и предоставяне на лични данни от Застрахователя на трети лица (включително на лице, установено в държава, която не е държава - членка на Европейския съюз и държава - членка на Европейското икономическо пространство) за нуждите на застраховката, за целите на директния маркетинг и за статистически цели, съгласно посоченото в предходната точка.
12.2. В зависимост от целта, личните данни винаги се обработват не по-дълго от предвидените давностни срокове за щети в правните разпоредби. Личните данни могат да бъдат прехвърляни на трети държави (извън Европейското икономическо пространство) само в определени от закона ситуации, по-специално ако са изпълнени условия, гарантиращи адекватно ниво на сигурност на личните данни. За да спазите установените международни санкции, Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени на DXC Technology, компания със седалище в Съединените щати, която се присъедини към програмата Privacy Shield, което означава, че DXC Technology гарантира предприемането на подходящи мерки за защита и защита на личните данни, изисквани от европейското законодателство.
12.3. Предоставянето на лични данни е необходимо за сключването на застрахователен договор и за изпълнението на правните задължения на Застрахователя. Не е възможно сключването на застрахователен договор без предоставяне на лични  данни. Предоставянето на  телефонен номер  и имейл адрес е доброволно, освен ако не е необходимо  за получаването на файл със застрахователна полица.
12.4. Можете да се свържете с Администратора, като пишете на Колонад Иншурънс Ес Ей – Клон България, като се обадите на тел. +359 2 930 93 30 или изпратите имейл до [email protected] За всички въпроси, свързани  с  обработването  на  лични  данни, по-специално  упражняването на  правата  Ви  във  връзка с  обработката  на данни, възражението или  трансфера  на  данни  извън Европейската икономическа общност, можете да се свържете със служителя отговарящ за защита на данните в Колонад Иншурънс Ес Ей – Клон България ([email protected]) или да изпратите писмо до Колонад Иншурънс Ес Ей – Клон България на посочения адрес.За да научите повече за това как Застрахователят обработва и защитава конфиденциалността на личните данни, можете да посетите http: http://www.colonnade.bg

13.Приложимо право и подсъдност

13.1. Споровете между страните се решават с преговори и по взаимно съгласие между тях, както и съгласно установеното във “Вътрешните правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори, сключвани от Колонад Иншурънс Ес Ей - клон България“. Уреждането на претенциите по реда на вътрешните правила на Колонад Иншурънс Ес Ей - клон България не ограничава правото Ви да предявите претенцията си и пред съд. Всички спорове, нерешени по взаимно съгласие, породени от тази застраховка или отнасящи се до нея, включително споровете, породени или отнасящи се до нейното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в застраховката или приспособяването й към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по седалището Ни.
13.2. За всички неуредени въпроси относно застрахователното правоотношение е приложимо българското законодателство.

14.Лица и контакти

14.1. „ Колонад Иншурънс Ес Ей - клон България”бул. Черни връх 51Б, ет. 2
бизнес център "ФеърПлей Интернешънъл", гр. София 1407, България
тел: +359 (2) 930 93 30
e-mail: [email protected]
14.2.Отдел „Ликвидация на щети”„ Колонад Иншурънс Ес Ей - клон България”бул. Черни връх 51Б, ет. 2
бизнес център "ФеърПлей Интернешънъл", гр. София 1407, България
тел: +359 (2) 930 93 30
e-mail: [email protected]

15.Подаване на оплакване/жалба

15.1. Ние ще направим всичко възможно, Вие да получите обслужване на най-високо ниво. Ако все пак имате забележки или оплаквания от Нашето обслужване, Вие можете да се свържете с Нас на посочения в т.14.1 адрес.
 
15.2. За да можем да удовлетворим Вашата молба във възможно най-кратък срок, Вие следва да посочите номера на Застрахователната полица или на претенцията (или и двете). Ние ще се постараем да разрешим всеки проблем или трудност, които може да възникнат. Ако все пак Вие не останете напълно удовлетворен, можете да се обърне към Комисията за финансов надзор на Република България, която отговаря за надзора върху застрахователната дейност, на следния адрес: София 1303, ул. "Будапеща" № 16. Подаването на жалба по реда на предходното изречение не погасява правото Ви да сезирате компетентния български съд за решаване на спора.

16.Клауза Санкции, Ограничения и Изключения

Застрахователят не предоставя покритие и не е отговорен да изплати обезщетение за каквито и да е щети или да предостави каквото и да е обезщетение доколкото предоставянето на покритие и изплащането на обезщетение биха изложили Застрахователят, неговото дружество – майка или действителен собственик на капитала на каквито и да е санкции, забрани или рестрикции съгласно резолюции на Организацията на Обединените Нации, търговски или икономически санкции, закони или нормативни уредби на Европейския Съюз.
 
ГЛАВА ІІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОКРИТИЯ 
Раздел І. Застрахователно покритие „Изгубени или откраднати ключове на моторно превозно средство”

1. Застрахователно покритие

1.1. По това покритие, Ние възстановяваме, до лимита, посочен в Застрахователната полица, разходите, които са доказани с разходооправдателен документ и Вие сте направили в резултат на:

1.1.1. смяна на ключ – възстановяват се разходите за смяна и настройване  (включително обучение) на ключовете на Вашето Моторно превозно средство, които ключове са Изгубени или

Откраднати;

1.1.2. отключване - възстановяват се разходите за труд на съответния специалист (ключар) за отключване, както и за обучение и настройване на ключовете на Вашето Моторно превозно средство, в случаите когато ключовете са Изгубени или Откраднати;
1.1.3. Неизправност (повреда) на заключващите устройства - възстановяват се разходите за труд на съответния специалист (ключар) за смяна или ремонт на ключалките, както и за настройван е на ключовете на Вашето Моторно превозно средство, които са увредени в резултат на механична или електронна повреда. Покритието е в сила, когато Вашето превозно средство не е под търговска гаранция;
1.1.4. наем на Моторно превозно средство - възстановяват се разходите при наемане от Вас от Дружество за предоставяне на автомобили под наем на Моторно превозно средство за максимален период от 3 (три) дни и до 200 (двеста) лева на ден, в случаите когато ключовете на Вашето Моторно превозно средство са Изгубени или Откраднати и тяхната смяна ще отнеме повече от 48 (четиридесет и осем) часа.

2.Специфични изключения

2.1. В допълнение към изключенията, установени в т.6 на Глава І “Общи изключения, валидни за всички покрития”, Нашата отговорност не се ангажира при загуби или вреди:

2.1.1 възникнали пряко или непряко от Кражба/Изгубване на намиращи се в Моторното превозно средство застраховани ключове;
2.1.2. възникнали в резултат на или от разходи за смяна на Изгубени или Откраднати ключове на Моторно превозно средство, което не е Ваша собственост или Вие не ползвате Моторното превозно средство при условията на договор за лизинг.

3.Специфични условия

3.1. В допълнение на условията по Глава І по-горе, за да представлява събитието покрит риск по това покритие, Вие трябва да представите надлежен документ от компетентния правоохранителен орган, удостоверяващ момента на извършване на Кражбата.

Раздел ІІІ. Застрахователно покритие „Повреда на гуми”

1.Застрахователно покритие

1.1. По това покритие, Ние възстановяваме, до лимита, посочен в Застрахователната полица, разходите, които са доказани с разходооправдателен документ и Вие сте направили за:

1.1.1. Заместваща гума в резултат на Повреда на гума, когато ремонтът на увредената Гума не е възможен; и
1.1.2. монтаж и баланс на Заместваща гума в резултат на Повреда на гума.

1.2. По това покритие, Ние възстановяваме разходите за подмяна на до 2 (два) броя Гуми на Вашето Моторно превозно средство за срока на застраховката.
1.3. По това застрахователно покритие при възстановяване на разходи за Заместваща гума се прилагат следните условия за амортизация на застрахованата Гума:
1.3.1.   при събитие, настъпило в рамките на 1-ви месец от закупуване на Гумата – 15 %;
1.3.2   при събитие, настъпило от 2-ри до 6-ти месец (включително) от закупуване на Гумата – 20%;
1.3.3.   при събитие, настъпило от 7-ми до 12-ти месец (включително) от закупуване на Гумата – 25%;
1.3.4.   при събитие, настъпило от 13-ти до 19-ти месец (включително) от закупуване на Гумата – 35%.
1.3.5.   при събитие, настъпило от 19-ти до 24-ти месец (включително) от закупуване на Гумата – 40%.

1.4 Ние можем да покрием разходите за две Заместващи гуми, когато в резултат на Повреда на гума е увредена само едната гума, само когато едновременно са изпълнени следните условия:

-Гумите са две предни или две задни;
-и двете Гуми са посочени в Застрахователната полица като застраховани;
-не е налична Заместваща гума за Повредената гума (не е налична нова гума, която е еднаква със застрахованата Гума и не е налична нова Гума със същите, или сходни технически характеристики (размер и/или дизайн) и качество) и смяната само на едната Гума би повлияла на стабилността на МПС на пътя;
необходимостта от смяна на две гуми може да бъде установена само в Сервизните центрове на Диана ООД с предоставяне на съответен документ от специалист в сервиза. Не се покриват разходи за Повредената гума за две Гуми, когато е увредена само едната (съгласно посочените по-горе условия), извършени в други сервизи.

1.5. При извършване на подмяна на Гума, покритието за увредената Гума се прекратява. Заместващата гума не се покрива автоматично като нова Гума по застраховката.

2.Специфични изключения

2.1. В допълнение към изключенията, установени в т.6 на Глава І “Общи изключения, валидни за всички покрития”, Нашата отговорност не се ангажира:

2.1.1. за разходи за ремонт на застрахована Гума;
2.1.2. при Повреда на гума, настъпила повече от 24 месеца след закупуването на застрахована Гума;
2.1.3. при Повреда на гума, настъпила в резултат на: пътно-транспортно произшествие (с изключение на посоченото в т.2. Дефиниции за Повреда на Гума); пожар; Кражба; замърсяване от всякакъв вид; въздействие на разграждащи субстанции;
2.1.4. при Повреда на гума, настъпила в резултат на: неправилен монтаж, баланс и/или неподходящо налягане на Гумата; повреда на окачването или други елементи на Моторното превозно средство;
2.1.5. за разходи за Заместваща гума, при подмяна на застрахована Гума в резултат на: шум, вибрация, лошо представяне при употреба, износване или перфорация на Гумата, които не са в резултат на Повреда на гумата;
2.1.6. за разходи за Заместваща гума, в случаите когато Вие не можете да Ни представите увредената Гума;
2.1.7. за разходи за поддръжка и/или за оценка състоянието или необходимостта от подмяна на Гуми;
2.1.8. за разходи за Заместваща гума или при повреда на Гума, която не одобрена за употреба;
2.1.9. при Повреда на гума, настъпила в резултат на: участие в спортни състезания, рали или ползване на Моторното превозно средство извън пътищата; производствен дефект или дефект на материала на застрахованата Гума; акт на вандализъм, за който Вие не сте уведомили съответния правоохранителен орган;
2.1.10. при Повреда на гума, която се покрива от гаранция на производител, търговец или доставчик;
2.1.11. за загуби или вреди на трети лица и/или имущество на трети лица, следствие на Повреда на гума;
2.1.12. при загуби или вреди, при които се ангажира гражданска или професионална отговорност.

3.Специфични условия

В допълнение на условията по Глава І по-горе, за да представлява събитието покрит риск по това покритие, Вие, при поискване от Нас трябва да представите увредената Гума, в срок до 30 дни от предявяване на претенцията. 

Тези Общи условия са приети от Застрахователя на 01.08.2019. год. и влизат в сила от 01.10.2019 год. 

За и от името на Застрахователя:

С настоящото декларирам, че съм запознат и приемам Общите условия на Застрахователя за застраховка "ЗАЩИТЕНИ ГУМИ ДИАНА”.
Застраховащ/Застрахован:
.................................................
/Подпис/
Уведомление за отказа от застраховка 499 Kb pdf свали
Информационен документ за застрахователния продукт 240 Kb pdf свали
На изплащане
Плащане