Запиши час
Онлайн магазин за гуми на леки, лекотоварни, 4х4 и товарни автомобили.

Връщане на стока

Връщане на стоката

1. Право на отказ или замяна 
На основание чл. 50 ЗЗП, Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;
Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Гумите не са монтирани и карани.
За да упражни правото си на отказ или замяна с други гуми, Потребителят следва да уведоми Диана ООД за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Потребителят можете да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:
В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките и документите (складова разписка, фактура + касов бон - ако има такъв) обратно на Диана ООД не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Диана ООД за решението си да се откаже от договора. Всички преки разходи по връщането на стоката в т.ч. транспортните, са изцяло за сметка на потребителя. Диана ООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. До момента на предаването на стоката от потребителя на Диана ООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.
За тази цел изпратете попълнен приложеният формуляр , преди изтичане на периода от 14 дни след като сте получили стоката:

на електронна поща: [email protected];
по факс на номер: 02/814 8 179
гр. София Център за гуми Диана-Цариградско шосе №268

„Внимание!

Моля, имайте предвид, че не може да използвате стоки, които сте получили, преди да решите да се откажете от покупката. Правото на отказ съществува, за да ви позволи да разгледате продукта по същия начин, както в магазин, а не за да го използвате безплатно в продължение на 14 дни.”
За горното може да се информирате на сайта на Европейската комисия, с електронен адрес:
http://еuropa.eu/youreurope/citizens/shopping/shopping-abroad/returning-unwanted-goods/index_bg.htm
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG


2. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ
 В случай, че потребителят се откаже от договора в 14 дневен срок от датата на поръчката, Диана ООД ще възстанови сумата, платена за гумите включително и разходите за доставка. Възстановяването на сумата се извършва само и единствено по банков път. Титулярът на банковата сметка трябва да бъде същият, поръчал гумите.
Диана ООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. До момента на предаването на стоката от потребителя на Диана ООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

3. Последствие от отказ
При влязъл в сила отказ, стоките и плащанията, получени от страните, трябва да бъдат върнати и възстановени.  Ако продуктите бъдат върнати в лошо състояние (гумите не трябва да са монтирани и карани), търговецът може да откаже да ги получи обратно, като в точи случай задържа платената цена и връща обратно стоката в срок от 3 работни дни.
При връщането се съставя констативен протокол, който удостоверява състоянието на върнатите стоки при получаването им от представител на „Диана” ООД.

Потребителите имат право да предявят рекламация, независимо от така предоставената търговска гаранция, съгласно и по-реда на ЗЗП, при което продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

Промени в поръчките.

1. Клиентът има право да нанесе промени в поръчката си до момента на предаване на стоката от Магазина на куриерската фирма. Ако промяната се извърши след този момент, на Клиента се начислява сумата за връщане на първоначално поръчаната стока към сумата за доставка на коригираната поръчка.
За промяната, моля, свържете се с Магазина чрез контактната форма в Интернет страницата, по електронната поща на адрес: www.diana-ltd.com или по телефона на номерата, посочени на Интернет страницата.
На изплащане
Плащане