Запиши час
Онлайн магазин за гуми на леки, лекотоварни, 4х4 и товарни автомобили.

Новини

Включване в заетост на успешно завършилите професионално обучение


05.08.2015 г.
 
Включване в заетост на успешно завършилите професионално обучение и обучение по ключови компетентности лица в Диана ООД
05.08.2014 г.
 
На 31 юли 2014 г. 13 лица от общо 15-те успешно завършили професионално обучение и обучение по ключови компетентности в „Диана“ ООД бяха включени в заетост, като подписаха трудови договори за срок от 12 месеца, по проект „Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места в Диана ООД”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
13-те лица бяха наети на длъжности „Работник поправка гуми и джанти“ и  „Продавач-консултант“. Във фирмата бяха създадени условия за работа на новонаетите лица, чрез закупуване на работно оборудване и обзавеждане, съответстващи на изпълняваните от лицата операции.
 
ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.13-0264
„Създаване на заетост за младежи
и оборудване на нови работни места в Диана ООД”
Договор № ESF-1113-01-07002
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO001-1.1.13 – „Ново работно място”
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Бенефициент по проекта: „Диана“ ООД
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Диана“ ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.
 
Публикувана на 05.08.2014 г.

 
Включване в заетост на успешно завършилите професионално обучение 179 Kb word свали
На изплащане
Плащане