Запиши час
Онлайн магазин за гуми на леки, лекотоварни, 4х4 и товарни автомобили.

Коледна томбола

Промоционалната кампания: MyGoodyear април-май 2019

Промоционалната кампания: MyGoodyear април-май 2019


18.04.2019 г.

Правила и условия на промоционалната кампания
наречена „MyGoodyear април-май 2019“
(наричани по-долу за краткост „Правила и условия“)

§ 1. Общи условия

1. Промоционалната кампания, наречена „MyGoodyear април-май 2019“ (наричана по-долу „Кампанията“), е маркетингова дейност, разработена и провеждана от Goodyear Romania със седалище и адрес на управление Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luxembourg, регистрирано в търговския и фирмен регистър на Люксембург под номер B71.219 (наричано по-долу „Организатора“), имаща за цел да увеличи продажбите на нови задвижващи и управляващи гуми от марката Goodyear и Dunlop с размер на джантата от 22,5" за регионални и магистрални приложения в избраните от Организатора дизайни на протектора, посочени в Приложение 1 към настоящите Правила и условия (наричани по-долу „Гумите“).
2. За целите на настоящата Кампания под „Филиал“ ще се разбира всяко дружество, компания, фирма, съвместно предприятие, съдружие или друга бизнес организация или субект, който е пряко или непряко контролиран от, контролира или под общ контрол с Организатора, според случая. За целите на настоящата Кампания такъв контрол на компания ще означава пряко или непряко притежаване на 50% или повече от акциите в обръщение на дадена компания, даващи право на глас при избора на директори или техен еквивалент, и също така ще означава прякото или непряко притежаване на правомощията да се определя управлението и политиките на тази компания. Термините „контролира“ и „контролиран“ имат корелативни значения.
3. Провеждането на Кампанията се подкрепя и администрира от PRO DUCT by Business Friends sp. z.o.o., с адрес на управление Варшава, ул. „Янковска“ 10 (Полша), вписано в полския фирмен регистър при Варшавския окръжен съд във Варшава, XII Търговски отдел на националния съдебен регистър под KRS № 0000004049 (наричано по-долу „Администратора“).
4. Кампанията има за цел да възнагради Участниците, които изпълняват всички тук определени условия за покупката на Гуми през целия срок на Кампанията директно от търговските обекти, посочени в Приложение 2 към настоящите Правила и условия (по-долу наричани заедно „Партньори“ или поотделно „Партньор“).
5. Настоящите Правила и условия са публикувани на страницата на Кампанията, поддържана на следния уеб сайт: https://era.mygoodyear.eu/ https://era.mygoodyear.eu/https://era.mygoodyear.eu/ https://era.mygoodyear.eu/ https://era.mygoodyear.eu/ https://era.mygoodyear.eu/https://era.mygoodyear.eu/https://era.mygoodyear.eu/https://era.mygoodyear.eu/ https://era.mygoodyear.eu/https://era.mygoodyear.eu/https://era.mygoodyear.eu/ https://era.mygoodyear.eu/https://era.mygoodyear.eu/https://era.mygoodyear.eu/ (наричана по-долу „Страницата“) през целия срок на Кампанията.
6. Организаторът си запазва правото да променя настоящите Правила и условия като публикува новата им версия на Страницата, като тези промени обаче по никакъв начин не могат да нарушават правата, които вече са придобити от Участниците. Промените в настоящите Правила и условия се обявяват най-малко 14 дни преди тяхното влизане в сила.
7. Настоящата Кампания не е и не трябва в никакъв случай да се счита за игра на късмета.

§ 2. Условия за участие в Кампанията

1. Кампанията е предназначена само и изключително за физически и юридически лица, извършващи самостоятелна стопанска дейност, състояща се в професионален превоз на стоки или лица, които изпълняват всички посочени по-долу условия през целия срок на Кампанията:
a) да регистрират тяхното участие в Кампанията на Страницата като приемат настоящите Правила и условия и като подадат съответното заявление (т.е. като попълнят всички задължителни полета на Страницата и кликнат върху линка в получения от Организатора имейл, с което завършва процеса на регистрация); и
b) да изразят съгласието си по време на регистрацията в Страницата за разкриване на изискваните от тях лични данни пред Организатора и за обработката на разкритите лични данни от Организатора за целите на провеждане на Кампанията; и
c) нямат просрочени парични задължения към Организатора и към някой от неговите Филиали;
по-долу наричани заедно „Участници“ или поотделно „Участник“.
2. В Кампанията не могат да се включват служители на Организатора, членове на техните семейства и служители на други компании, участващи в разработването и провеждането на Кампанията, ангажирани от Организатора, нито лица с постоянни работни взаимоотношения с такива компании, които не са на основата на трудови договори.
3. Организаторът си запазва правото да реши да отнеме на Участника правото да участва в Кампанията в случай на нарушаване на настоящите Правила и условия, както и в случай на извършване на дейности, които компрометират или вредят на доброто име на Организатора или някой от неговите Филиали, тяхната репутация или интереси. Организаторът също така си запазва правото да вземе решение да отнеме на Участника правото да участва в Кампанията в случай на използване от него на непълни или фалшиви адреси или имена. В такъв случай изключените Участници губят правото да получат Награда. Ако Наградата вече е била получена от изключени Участници, Организаторът може да поиска възстановяване на нейния еквивалент директно от тях.
4. Администраторът или Организаторът не поемат отговорност за последиците от неспазване на данъчни задължения на Участниците. Администраторът или Организаторът не носят отговорност за щети, произтичащи от промени в закони или тяхното тълкуване или за допълнителни разходи на Участниците, произтичащи от данъчни задължения и други публични тежести.

§ 3. Срок на Кампанията

1. Кампанията започва от 08.04.2019 и продължава до 31.05.2019 (наричан по-долу „Срока на Кампанията“), което означава, че Награди ще се предоставят само за покупката на Гуми в рамките на горепосочения срок от Участниците, които изпълняват всички тук определени условия.
2. За целите на Кампанията за дата на закупуване на Гумите от Участниците се приема датата, посочена в ДДС фактурите или касовите бележки, надлежно качени на Страницата, които потвърждават покупката.

§ 4. Механизъм на Кампанията

1. Организаторът се ангажира да предостави Награда на Участниците, които изпълняват всички условия, посочени в настоящите Правила и условия, които закупят Гуми в рамките на срока на
Кампанията директно от всеки Партньор. при условие че посочената по-горе покупка бъде надлежно регистрирана от Участника в Страницата до 14 юни 2019 в съответствие с точка 2 по-долу, и че бъде одобрен от Администратора по време на процеса на проверка.
2. За да получат Наградата, Участници трябва да регистрират на Страницата покупката на Гумите, влизащи в обхвата на Кампанията. По време на регистрацията Участниците трябва да качат на Страницата снимки или ясно сканирани ДДС фактури или касови бележки, потвърждаващи покупката на Гуми (включително информация за вида и обема на Гумите) в рамките на Срока на Кампанията.
3. Всички снимки и сканирани ДДС фактури или касови бележки, качени на Страницата от Участниците, ще бъдат проверени и одобрени от Администратора, който ще предостави на Организатора само информацията за общата стойност на Наградите, които ще бъдат предоставени на всеки Участник. Администраторът няма да разкрива нито пред Организатора, нито пред някой от неговите Филиали никаква търговска информация с чувствителен характер, получена от Участниците.
4. Организаторът си запазва правото да откаже да предостави Награда на Участник, който не е регистрирал надлежно в Страницата покупката на Гумите до 14 юни 2019 или на Участник, който е върнал на Партньора закупените Гуми след регистрацията им в Страницата.
5. Участниците, които са закупили Гуми в Срока на Кампанията и надлежно са регистрирали покупката в Страницата в рамките на тук посочения период от време, ще получат Награда на брутна стойност от: 20 eвро за всяка гума Goodyear, Dunlop или TreadMax на 22,5” джанта или размер 435/50R19.5”.

§ 5. Обявяване на резултатите от Кампанията и изплащане на Наградите

1. Процесът на проверка за това дали Участниците отговарят на всички критерии за допустимост, позволяващи им да получат Награди, се извършва от Администратора най-късно до 21 юни 2019.
2. Всички Участници ще бъдат уведомени до 28 юни 2019 за резултатите от Кампанията чрез имейл, изпратен на имейл адреса, предоставен от тях по време на регистрацията в Страницата.
3. Бонусът ще бъде платен от администратора на участниците, надлежно проверен и одобрен от администратора, в рамките на 28 работни дни от датата на приключване на процеса на потвърждаване на данните, както е посочено в параграф 1 по-горе. Бонусът ще бъде платен директно по банковата сметка, посочена от всеки участник по време на процеса на регистрация.
4. Стойността на предоставените Награди се счита за приход от стопанска дейност на Участника и следователно данъчните задължения в това отношение, ако има такива, са отговорност на Участника.

§ 6. Жалби

1. Участниците имат правото да подават жалби във връзка с Кампанията.
2. Участниците са задължени да подават евентуални жалби директно на Организатора в писмен вид с препоръчана поща или по куриер в срок от 14 дни след датата на получаване на информация за нередности, свързани с Кампанията. Всички жалби, получени от Организатора след гореспоменатия период, няма да бъдат разглеждани от Организатора. Жалбите се изпращат на следния адрес на Организатора: Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., Commercial Marketing Department, Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luxembourg.
3. Решенията за приемането или отхвърлянето на жалбата се вземат от Организатора, който ще информира в писмен вид Участника, подаващ жалбата в срок от 14 дни след получаването ѝ, за своето окончателно решение.
4. Освен ако не е предвидено друго в точка 2 по-горе, всички други комуникации между Участниците, Администратора и Организатора се извършват чрез Страницата или чрез имейл кореспонденция, изпратена на следния имейл адрес на Администратора: [email protected] или на следния имейл адрес на Организатора: [email protected].

§ 7. Лични данни на Участниците

1. Организаторът се счита за администратор на лични данни по отношение на обработката на лични данни от Участниците в Кампанията.
2. Участниците имат право на достъп до личните им данни и да ги коригират като се свържат с Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. със седалище и адрес на управление [email protected]. Предоставените данни ще бъдат обработвани с цел провеждане на Кампанията, предоставяне и изплащане на Награди. Разкриването на лични данни е доброволно, но също така и задължително, за да може да се участва в Кампанията.
3. Организаторът и неговите Филиали могат от своя страна да използват и разкриват лични данни на Участниците пред трети страни с цел търговски проучвания. Участниците могат да възразят срещу такова използване и разкриване по всяко време като се свържат [email protected]

§ 8. Заключителни разпоредби

1. Настоящите Правила и условия са обвързващи за всички страни, участващи в Кампанията. Правилата и условията определят принципите на Кампанията, критериите за допустимост на Кампанията, правата и задълженията на Организатора, Администратора и Участниците.
2. Всички въпроси, които не са уредени от настоящите Правила и условия, се подчиняват на правото на Люксембург, приложимо за адреса на управление на Организатора.
3. Всички спорове по настоящите Правила и условия се отнасят към изключителната юрисдикция на обществените съдилища с териториална компетентност по адреса на управление на Организатора.
На изплащане
Плащане