Онлайн магазин за гуми на леки, лекотоварни, 4х4 и товарни автомобили.

Коледна томбола

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „КОЛЕДНИ ПОДАРЪЦИ ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА ГУМИ ДИАНА“

 
1. Организатор
 
1.1. Играта „КОЛЕДНИ ПОДАРЪЦИ ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА ГУМИ ДИАНА“, която се провежда на Facebook /Фейсбук/ страницата на „ДИАНА” ООД https://www.facebook.com/GumiDiana,  се организира и изпълнява от „ДИАНА” ООД, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 811187662, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ 15, ет.1, офис 4, представлявано от управителя Диана Тодорова Яръмова, дружеството наричано по-долу за краткост „Организатор”.
 
2. Характеристики и период за провеждане на играта
 
2.1. Играта „КОЛЕДНИ ПОДАРЪЦИ ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА ГУМИ ДИАНА“, наричана по-долу за краткост „Играта“, се провежда на български език на официалната страница на „ДИАНА” ООД във Facebook /Фейсбук/ – https://www.facebook.com/GumiDiana
2.2. Периодът на провеждане на Играта е от 11:00 ч. на 11.12.2020 г. до 16:00 ч. на 23.12.2020 г.
 
2.3. Участието в играта не е обвързано с покупка на стоки или услуги от страна на Участник.
 
2.4. Играта се провежда при условията на настоящите Правила. Правилата са задължителни за всички Участници в играта, които са длъжни да ги спазват.
 
3. Право на участие
 
3.1. Право на участие има всяко дееспособно физическо лице с постоянен адрес на територията на Република България, което е навършило 18 /осемнадесет/ години, с изключение на служители и работници на „ДИАНА“ ООД и членове на техните семейства или техни близки родственици /напр. съпруг/а, деца, родители, братя, сестри/.
 
3.2. Публикуваното от Участниците съдържание не следва да съдържа нецензурни, обидни или неприлични думи, изрази, обръщения, изображения и др. Организаторът си запазва правото да преценява публикуваното от Участниците съдържание, свързано с Играта на Facebook /Фейсбук/ страницата https://www.facebook.com/GumiDiana Администраторът на посочената страница има правото да премахва всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Правила.
 
Участниците нямат право да публикуват на страницата https://www.facebook.com/GumiDiana или да разпространяват по какъвто и да било начин посредством страницата https://www.facebook.com/GumiDiana никакви материали и информация, чието съдържание е нецензурно, обидно, клеветническо, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон. Администраторът на посочената страница има правото да премахва всяка публикация, която по негово усмотрение нарушава горните изисквания или тези Правила.
 
3.3. Участниците декларират и се съгласяват, че носят отговорност за всички материали и информация, публикувани от тях на страницата https://www.facebook.com/GumiDiana, включително по отношение на тяхната законност, достоверност, автентичност, авторски и други права.
 
3.4. Не се толерират каквито и да било опити за заобикаляне на настоящите Правила /в това число участие в Играта чрез фалшиви профили или каквито и да било други методи с цел увеличаване на шансовете за печалба/, като при възникнали съмнения за извършено нарушение съответният Участник може да бъде отстранен, като бъде лишен от участие в жребия за награди, макар и да е дал отговор на зададения въпрос.
 
3.5. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/ или създаване на фалшиви профили във Facebook /Фейсбук/ при участие в Играта, както и несъобразяване на настоящите правила се счита за нарушение на същите. Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участник/ци, който нарушава настоящите Правила по какъвто и да било начин, макар и да е дал отговор на зададения въпрос.
 
4. Начин за провеждане на играта
 
4.1. За участие в Играта Участниците следва да разполагат с активен профил във Facebook /Фейсбук/ - www.facebook.com.
 
4.2. За да се включи в играта, Участникът трябва да отговори на зададения въпрос с коментар под публикацията (https://www.facebook.com/GumiDiana/photos/a.948259798525118/4981367575214300) на страницата на „ДИАНА“ ООД (https://www.facebook.com/GumiDiana).
 
4.3. Участниците, които са изпълнили изискванията на настоящите Правила, участват в жребий, теглен чрез специален софтуер, при който могат да спечелят предметни награди и рекламни материали, подробно посочени в т. 5.1 от настоящите Правила.
 
4.4. Всеки Участник участва еднократно в жребия, независимо от броя коментари, които е публикувал.
 
4.5. Играта се провежда за периода, посочен в т. 2.2. от настоящите Правила. Няма да бъдат зачитани отговори, дадени извън посочените времеви рамки /дати и часове/ за провеждане на Играта. 
 
4.6. На 23.12.2020 г. 16:00 ч. на случаен принцип при тегленето на жребий чрез специален софтуер ще бъдат определени трима печеливши от Участниците, изпълнили изискванията на настоящите Правила. За всяка от наградите ще бъде изтеглен и по един резервен участник.
 
4.7. Печелившите Участници ще бъдат уведомявани с лично съобщение в профила им във Фейсбук до 10 (десет) дни след тегленето на наградите. Печелившите участници следва да изпратят на Организатора трите си имена, адрес за доставка и телефон, като лично съобщение във Facebook страницата на „ДИАНА” ООД в посочения в предходното изречение срок.
 
4.8. Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт или които не са предоставили данни за доставка в срока по т.4.7 от настоящите Правила, губят правото си да получат наградата. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.
 
4.9. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник, поради грешно предоставени данни или по други, независещи от Организатора причини.
 
4.10. Имената/ псевдонимите, с които спечелилите Участници са се регистрирали в личния си профил в социалната мрежа Фейсбук, ще бъдат публикувани на официалната страница на „ДИАНА” ООД във Фейсбук (https://www.facebook.com/GumiDiana) след свързване с и потвърждение от страна на участниците за тяхното съгласие с това обявяване.
 
5. Награди
 
5.1. Наградите в играта се състоят от продукти и рекламни материали, както следва:
 
Спортна раница Samsonite от General Tyre;
Ръчен часовник от Vredestein;
Комплект чаени чаши от Bridgestone. 
5.2. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност, ваучери или други награди, предмети или рекламни материали.
 
6. Получаване на наградите
 
6.1. Наградите се получават по поща или по куриер за сметка на Организатора.
 
6.2. Наградите се доставят само на територията на Република България.
 
6.3. Организаторът не поема отговорност за сгрешени или невалидни пощенски адреси за доставка на наградите, както и за повреди, възникнали по наградите вследствие на доставката. Рискът от повреди или погиване на наградите преминава върху печелившите от момента на предаване им за изпращане по поща или куриер. 
 
6.4. Организаторът не поема отговорност при начисляване на допълнителни разноски за извършване на доставката, свързани например с неоткриване на адресата на посочените от него адрес и телефон, респективно оставяне на пратката в офис на куриер и др.
 
7. Правни спорове
 
7.1. Организаторът на Играта не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелените награди, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.
 
7.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в игрите, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.
 
8. Защита на личните данни
 
8.1. Чрез включването си в игрите Участниците декларират, че са съгласни с предвиденото в настоящите Правила.
 
8.2. Правата на всички Участници в играта са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. С взимането на участие в Играта Участниците декларират и изразяват своята информираност и съгласие личните им данни, които са достъпни при оставяне на коментари в профила на „ДИАНА“ ООД, както и други предоставени от участниците лични данни (в т.ч. имена, адрес, телефон, имейл, изображение и др.), да бъдат съхранявани и обработвани от „ДИАНА“ ООД, в качеството му на регистриран администратор на лични данни към КЗЛД, за периода на провеждане на Играта, а в случай, че даден участник е спечелил – до получаване на наградата. Целите на обработването на тези данни са: определяне и обявяване на спечелилите в Играта и доставяне на наградите.
 
8.3. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели и че няма да бъдат предоставяни на трети лица. Организаторът на играта се задължава да съхранява, обработва и ползва личните данни на Участниците, съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни.
 
8.4. Включвайки се в настоящата Игра, Участниците дават декларират съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (снимки, имена, дата на раждане, телефон, адрес и имейл) за цели, свързани с Играта и разпространението на наградите.
 
9. Разни
 
9.1. Всеки участник в Играта, провеждана на страницата на „ДИАНА” ООД във Facebook /Фейсбук/, се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията за нейното провеждане.
 
9.2.  Организаторът си запазва правото да допълва и променя настоящите Правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на интернет страницата му на адрес https://diana-ltd.com/ като Организаторът информира по подходящ начин за направените промени.
 
9.3. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които има невъзможност за някои граждани да участват в промоцията, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на уеб страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете. Друга причина за тези обстоятелства може да бъдат повреди или недостатъци, които да се отразят върху оборудването, приложенията и/или личните данни, принадлежащи на участниците или трети лица след записване за участие в играта. Тези обстоятелства също могат да се дължат на правни промени, които да повлияят на процедурата и изпълнението на промоцията (като решения на институциите, състояние на война, природни бедствия и други), наградите, тяхната стойност, функционалност и на условията за присъждане и дистрибуция на наградите.
 
9.4. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 9.2 от настоящите Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.
 
9.5. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция с Участници, които не са сред печелившите, както и при неспазени срокове във връзка с даването на данни за доставка на наградите или по други подобни поводи.
 
9.6. Организаторът си запазва правото да изтрива качена информация и материали, чието съдържание прецени, че няма отношение по темата и концепцията на играта, в т. ч. нецензурно, обидно, клеветническо, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.
 
9.7. С приемането на настоящите Правила Участниците декларират и се съгласяват, че предоставените от тях снимки, данни или друга информация във връзка или по повод на играта, не са обект на интелектуална собственост или авторски права и други производни или свързани с тях права на трети лица, нито участниците ще претендират като титуляри на подобни права заплащането от Организатора на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.
 
9.8 Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време.
 
9.9.   Тази игра не се спонсорира, одобрява, възлага, осъществява или администрира по какъвто и да било начин от Facebook /Фейсбук/ и не следва да се свързва с Facebook /Фейсбук/. С участието си Участниците предоставят информация на Организатора „ДИАНА” ООД, а не на Facebook /Фейсбук/.
 
9.10. Facebook /Фейсбук/ не носи никаква отговорност по отношение на Участниците в Играта.
 
Желаем ви успех! 
Вземете ваучер за  отстъпка -10% при покупка на 4 гуми CONTINENTAL

Вземете ваучер за отстъпка -10% при покупка на 4 гуми CONTINENTAL

03.06.2020 г.
  • Период на кампанията: 01.06.2020 - 30.06.2020
  • Валидност на ваучера: 01. 06. 2020 г. до 31. 10. 2020 г. или до изчерпване на наличните количества/анулирането му.
  • 2 победители - Участвайте в куиза и спечелете награда - не пропускай уникалната възможност! Може би те очакват 4 незабравими дни във Франция в компанията на 12 топ автомобили през есента.
  • Важи само за физически лица.
  • Кампанията е валидна при покупка на 4 броя гуми Continental от всички центрове за гуми ДИАНА

Michelin аварийно фенерче с чук

29.04.2020 г.
За всеки закупен комплект 4 броя летни гуми Michelin, включително и CrossClimate с отстъпка до 30% от базовата цена в периода между 01.05.2020 - 30.06.2020 г. получавате : подарък от Michelin аварийно фенерче с чук.
KLEBER TRUST Ви гарантират 100% удовлетвореност!

KLEBER TRUST Ви гарантират 100% удовлетвореност!

20.01.2020 г.
Не е нужно да се колебаете повече! Не само нашите продукти с отлични качества, но и KLEBER TRUST Ви гарантират 100% удовлетвореност или връщане на парите за всяка гума в рамките на 30 дни.
Плажна кърпа от Pirelli

Плажна кърпа от Pirelli

05.08.2019 г.
За всеки закупил комплект 4 броя летни гуми Pirelli  с отстъпка до 30% от базовата цена в периода между 05.08.2019 - 31.08.2019 г. получава и: Плажна кърпа от Pirelli

ЕЛЕКТРОННА КЛУБНА КАРТА DIANA

03.04.2019 г.
  ВЗЕМИ 33% ОТСТЪПКА ЗА НОВИ ГУМИ С ЕЛЕКТРОННА КЛУБНА КАРТА DIANA!
Отстъпката от 33% е от базовата цена и е валидна при покупка на гуми само за леки автомобили, бусове и 4х4.
Goodyear лятна кампания

Goodyear лятна кампания

01.04.2019 г.
Goodyear лятна кампания


При покупка на 4 летни/всесезонни гуми с размер ≥ 16” ,потребителят трябва да запази документа си за покупка (касова бележка или фактура), където ясно са описани закупените гуми ида посети сайта на промоцията http://promo.goodyear.bg
 
Подарък компресор от Michelin

Подарък компресор от Michelin

31.03.2019 г.
За всеки закупил комплект 4 броя летни гуми MICHELIN (вкл.CrossClimate)  с отстъпка до 30% от базовата цена в периода между 01.04.2019 - 30.04.2019 г. получава и :
На изплащане
Плащане