Запиши час
Онлайн магазин за гуми на леки, лекотоварни, 4х4 и товарни автомобили.

Новини

Приключване на професионалното обучение в Диана ООД


23.07.2014 г.
Приключване на професионалното обучение в Диана ООД
 
 
На 21.07.2014 г. приключи професионалното обучение на 13 от общо 15-те лица, включени в проект BG051PO001-1.1.13-0264 „Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места в Диана ООД”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.13 – „Ново работно място”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проведените обучения по професия „Продавач-консултант“ и по част от професия „Техник по транспортна техника“ бяха в пълно съответствие с приетите учебни планове и програми, методически правила и изисквания за провеждане на учебния процес, ДОИ, рамкова програма „Е“ на МОН, ЗПОО и други нормативни актове в сферата на професионалното обучение. Всички финализирани модули завършваха с полагането на междинен тест по съответната дисциплина.
На 22.07. и 23.07.2014 г. лицата, включени в обучението по професия „Продавач-консултант“ положиха държавни изпити по теория и практика на професията и придобиха втора степен на професионална квалификация. В същия период, лицата, включени в обучението по професия „Техник по транспортна техника“ положиха финален изпит по теория и практика и придобиха част от професията.
От всички 13 явили се лица на държавните изпити по теория и практика и на финалните изпити, 100 % от тях се представиха успешно. Лицата, включени в обучението по професия „Продавач-консултант“ придобиха Свидетелство за професионална квалификация. Лицата, включени в обучението по професия „Техник по транспортна техника“ придобиха Удостоверение за професионално обучение по част от професията. С тези резултати бе постигнат и спазен индикаторът за ефективност и изпълнение, заложен в проектното предложение при кандидатстване по схемата „Ново работно място“ на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.
 
ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.13-0264
„Създаване на заетост за младежи
и оборудване на нови работни места в Диана ООД”
Договор № ESF-1113-01-07002
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO001-1.1.13 – „Ново работно място”
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Бенефициент по проекта: „Диана“ ООД
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Диана“ ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.
 
Публикувана на 23.07.2014 г.
Avtotransport_praktika 529 Kb pdf свали
Prodavach_konsultanti_praktika 545 Kb pdf свали
Avtotransport_teoria 437 Kb pdf свали
Prodavach_konsultanti_teoria 406 Kb pdf свали
На изплащане
Плащане