Запиши час
Онлайн магазин за гуми на леки, лекотоварни, 4х4 и товарни автомобили.

Новини

Приключване на обучението по ключови компетентности в Диана ООД

Приключване на обучението по ключови компетентности в Диана ООД


31.07.2014 г.
Приключване на обучението по ключови компетентности в Диана ООД
 
 
На 31 юли 2014 г. „Диана“ ООД приключи обучението по ключови компетентности на 15-те безработни младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в ДБТ. Обучението се извърши по проект „Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места в Диана ООД”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
В рамките на проекта бяха проведени следните обучения по ключови компетентности:
Обучение на 7 лица по ключова компетентност КК 4 „Работа с бази данни“, с продължителност 45 учебни часа.
Обучение на 8 лица по ключова компетентност КК 5 „Умения за работа в екип“, с продължителност 30 учебни часа.След удостоверяване на придобитите знания, 100 % от лицата успешно приключиха обучението, за което ще получат сертификати по съответната ключова компетентност.
 
ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.13-0264
„Създаване на заетост за младежи
и оборудване на нови работни места в Диана ООД”
Договор № ESF-1113-01-07002
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO001-1.1.13 – „Ново работно място”
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Бенефициент по проекта: „Диана“ ООД
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Диана“ ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.
 
Публикувана на 31.07.2014 г.

На изплащане
Плащане