Запиши час
Онлайн магазин за гуми на леки, лекотоварни, 4х4 и товарни автомобили.

Новини

Пресконференция за края на проект „Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места в Диана ООД”


30.07.2015 г.
Пресконференция за края на проект „Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места в Диана ООД”
30.07.2015 г.
 
На 29.07.2015 г. от 10:00 ч. с проведе заключителна пресконференция, поставяща края на проект BG051PO001-1.1.13-0264 „Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места в Диана ООД”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.13 – „Ново работно място”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
На пресконференцията бяха регистрирани 13 участници. Сред тях присъстваха останалите наети до края на проекта 6 лица в Диана ООД, екипа на проекта и представители на заинтересованите страни по проекта.
Пресконференцията беше открита от ръководителя на проекта – г-жа Диана Яръмова. Тя представи подробно резултатите от приключилия проект, ефекта върху целевите групи и устойчивостта на резултатите.
С заключителната пресконференция бе поставен края на проект „Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места в Диана ООД”.
 
 
ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.13-0264
„Създаване на заетост за младежи
и оборудване на нови работни места в Диана ООД”
Договор № ESF-1113-01-07002
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO001-1.1.13 – „Ново работно място”
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Бенефициент по проекта: „Диана“ ООД
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Диана“ ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.
 
Публикувана на 30.07.2015 г.
Пресконференция за края на проект „Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места в Диана ООД” 181 Kb word свали
Пресконференция за края на проект „Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места в Диана ООД” 409 Kb свали
На изплащане
Плащане