Запиши час
Онлайн магазин за гуми на леки, лекотоварни, 4х4 и товарни автомобили.

Новини

Последен месец на проект „Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места в Диана ООД”


01.07.2015 г.
Последен месец на проект „Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места в Диана ООД”
01.07.2015 г.
 
 
През месец юли 2015 г. завършва 12-месечния период, в който бяха наети част от успешно завършилите професионално обучение и обучение по ключови компетентности лица в Диана ООД по проект „Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места в Диана ООД”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Във фирмата бяха създадени условия за работа на новонаетите лица, чрез закупуване на работно оборудване и обзавеждане, съответстващи на изпълняваните от лицата операции.
 
 
ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.13-0264
„Създаване на заетост за младежи
и оборудване на нови работни места в Диана ООД”
Договор № ESF-1113-01-07002
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO001-1.1.13 – „Ново работно място”
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Бенефициент по проекта: „Диана“ ООД
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Диана“ ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.
 
Публикувана на 01.07.2015 г.

Последен месец на проект „Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места в Диана ООД” 179 Kb word свали
На изплащане
Плащане