Запиши час
Онлайн магазин за гуми на леки, лекотоварни, 4х4 и товарни автомобили.

Новини

Официално връчване на дипломите от проведеното обучение в Диана ООД

Официално връчване на дипломите от проведеното обучение в Диана ООД


04.08.2014 г.
Официално връчване на дипломите от проведеното обучение в Диана ООД
 
 
На 31 юли 2014 г. „Диана“ ООД приключи професионалното обучение и обучението по ключови компетентности на 15-те безработни младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в ДБТ. Обучението се извърши по проект „Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места в Диана ООД”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
В рамките на проекта бяха проведени следните обучения по ключови компетентности:
Професионално обучение на 5 лица по професия „Продавач-консултант“, специалност „Продавач-консултант“.
Професионално обучение на 8 лица по професия „Техник по транспортна техника“, специалност „Автотранспортна техника“.
Обучение на 7 лица по ключова компетентност КК 4 „Работа с бази данни“, с продължителност 45 учебни часа.
Обучение на 8 лица по ключова компетентност КК 5 „Умения за работа в екип“, с продължителност 30 учебни часа.След удостоверяване на придобитите знания, 100 % от лицата успешно приключиха обучението. Оценките от текущите тестове и проведените финални и държавни изпити дават основание да се направи извода, че е постигнато много високо равнище на успеваемост на обучаваните лица, т.е. много висока степен на усвояване на учебното съдържание на квалификационните курсове. Обучаемите също изразиха високото си задоволство от проекта и проведените обучения, което намери израз в попълнените окончателни анкети за измерване удовлетвореността им от преминатото обучение.
Г-жа Диана Яръмова, Ръководител на проекта, връчи официално Удостоверенията за професионално обучение, Свидетелствата за професионална квалификация и сертификатите за придобитите ключови компетентности на всички 15 успешно завършили лица, като им пожела бъдещи професионални успехи и развитие в областта на получената квалификация.
ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.13-0264
„Създаване на заетост за младежи
и оборудване на нови работни места в Диана ООД”
Договор № ESF-1113-01-07002
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO001-1.1.13 – „Ново работно място”
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Бенефициент по проекта: „Диана“ ООД
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Диана“ ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.
 
Публикувана на 04.08.2014 г.

Razdavane na diplomi 456 Kb pdf свали
На изплащане
Плащане