Онлайн магазин за гуми на леки, лекотоварни, 4х4 и товарни автомобили.

Новини

Приключване на обучението по ключови компетентности в Диана ООД

Приключване на обучението по ключови компетентности в Диана ООД

31.07.2014 г.
Приключване на обучението по ключови компетентности в Диана ООД
 
 
На 31 юли 2014 г. „Диана“ ООД приключи обучението по ключови компетентности на 15-те безработни младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в ДБТ. Обучението се извърши по проект „Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места в Диана ООД”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Начало на обучението по ключови компетентности в Диана ООД

24.07.2014 г.
Начало на обучението по ключови компетентности в Диана ООД
 
 
На 24 юли 2014 г. „Диана“ ООД започна предоставяне на обучение по ключови компетентности чрез избрана обучителна организация на 15 безработни младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в ДБТ. Обучението ще се извърши по проект „Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места в Диана ООД”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Приключване на професионалното обучение в Диана ООД

23.07.2014 г.
Приключване на професионалното обучение в Диана ООД
 
 
На 21.07.2014 г. приключи професионалното обучение на 13 от общо 15-те лица, включени в проект BG051PO001-1.1.13-0264 „Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места в Диана ООД”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.13 – „Ново работно място”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проведените обучения по професия „Продавач-консултант“ и по част от професия „Техник по транспортна техника“ бяха в пълно съответствие с приетите учебни планове и програми, методически правила и изисквания за провеждане на учебния процес, ДОИ, рамкова програма „Е“ на МОН, ЗПОО и други нормативни актове в сферата на професионалното обучение. Всички финализирани модули завършваха с полагането на междинен тест по съответната дисциплина.

Начало на професионалното обучение в Диана ООД

07.07.2014 г.
На 01 април 2014 г. „Диана“ ООД започна предоставяне на обучение чрез избрана обучителна организация за придобиване на професионална квалификация на 13 безработни младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в ДБТ. Обучението ще се извърши по проект „Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места в Диана ООД”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 
 
SDI Club

SDI Club

18.06.2014 г.
ВЗЕМИ 25% ОТСТЪПКА ЗА НОВИ ГУМИ С КЛУБНА КАРТА SDI !
Притежателите на клубна карта SDI вече могат да ползват отстъпки в нашите центрове.
 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ 2

30.05.2014 г.
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
 
Днес 30.05.2014г., долуподписанaта Диана Тодорова Яръмова, в качеството си на представляващ и управляващ „ДИАНА”ООД , ЕИК 811187662, констатирах следното:
На основание  чл.15, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Обн. ДВ, бр. 57/2004г., с изм. и доп.), на 15.05.2014г. беше осигурен обществен достъп до Решение № ВА-23/ЕО/2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.4021.31, находящ се в м-ст”Джанаварски път”, община Варна, чрез поставяне на съобщение на интернет страница  http://diana-ltd.com/ , за предоставяне на информацията  посочена по-горе, на разположение на заинтересовани лица на следния адрес : гр. София,“Цариградско шосе“ 268.
            В законоустановения срок няма постъпили становища и възражения от заинтересовани лица.
 
Диана Яръмова
„ДИАНА” ООД

Публична покана на „Диана“ ООД за провеждане процедура

26.05.2014 г.
Публична покана на „Диана“ ООД за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет „Закупуване на оборудване за създаване на работни места и наемане на лицата представители на целевата група“ във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на БФП № ESF 1113-01-07002 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

16.05.2014 г.
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
 
Днес 15.05.2014г., долуподписанaта Диана Тодорова Яръмова, в качеството си на представляващ и управляващ „ДИАНА”ООД , ЕИК 811187662, констатирах следното:
            На основание  чл.15, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Обн. ДВ, бр. 57/2004г., с изм. и доп.), на 15.05.2014г. е обявено на интернет страница  http://diana-ltd.com/  съобщение за осигуряване на обществен достъп до Решение № ВА-23/ЕО/2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.4021.31, находящ се в м-ст”Джанаварски път”, община Варна, което е на разположение на заинтересованите лица на следния адрес: гр. София,“Цариградско шосе“ 268.
 
 
Диана Яръмова
„ДИАНА” ООД

Пресконференция за старта на проекта

13.05.2014 г.
На 21.03.2014 г. от 11:00 часа се проведе пресконференция, поставяща старта на проект BG051PO001-1.1.13-0264 „Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места в Диана ООД”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.13 – „Ново работно място”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

„Диана“ ООД започна изпълнението на проект „Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места в Диана ООД”

12.05.2014 г.
От началото на месец февруари 2014 г. „Диана“ ООД започна изпълнението на проект „Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места в Диана ООД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в рамките на схема за безвъзмездна финансова помощ „Ново работно място”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
На изплащане
Плащане