Запиши час
Онлайн магазин за гуми на леки, лекотоварни, 4х4 и товарни автомобили.

Новини

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ 2


30.05.2014 г.
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
 
Днес 30.05.2014г., долуподписанaта Диана Тодорова Яръмова, в качеството си на представляващ и управляващ „ДИАНА”ООД , ЕИК 811187662, констатирах следното:
На основание  чл.15, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Обн. ДВ, бр. 57/2004г., с изм. и доп.), на 15.05.2014г. беше осигурен обществен достъп до Решение № ВА-23/ЕО/2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.4021.31, находящ се в м-ст”Джанаварски път”, община Варна, чрез поставяне на съобщение на интернет страница  http://diana-ltd.com/ , за предоставяне на информацията  посочена по-горе, на разположение на заинтересовани лица на следния адрес : гр. София,“Цариградско шосе“ 268.
            В законоустановения срок няма постъпили становища и възражения от заинтересовани лица.
 
Диана Яръмова
„ДИАНА” ООД

 
На изплащане
Плащане