Запиши час
Онлайн магазин за гуми на леки, лекотоварни, 4х4 и товарни автомобили.

Новини

Диана ООД започна изпълнението на проект Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места в Диана ООД


12.05.2014 г.
От началото на месец февруари 2014 г. „Диана“ ООД започна изпълнението на проект „Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места в Диана ООД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в рамките на схема за безвъзмездна финансова помощ „Ново работно място”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Общата цел на проекта е да създаде нови работни места за безработни младежи до 29-годишна възраст в „Диана“ ООД. Специфичните цели на проекта са:
  • Предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация на 13 безработни младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в ДБТ.
  • Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности на 15 безработни младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в ДБТ.
  • Осигуряване на заетост за 12 месеца на успешно приключилите обучение лица.
  • Закупуване на необходимото за работата на лицата оборудване. 
 
Брой лица от целевата група, включени в проекта - 15
Продължителност на проекта  – 18 месеца
Бенефициент по проекта: „Диана“ ООД
 
ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.13-0264
„Създаване на заетост за младежи
и оборудване на нови работни места в Диана ООД”
Договор № ESF-1113-01-07002
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO001-1.1.13 – „Ново работно място”
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 
 
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Диана“ ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

Публикувана на 12.05.2014 г.
„Диана“ ООД започна изпълнението на проект „Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места в Диана ООД” 180 Kb word свали
На изплащане
Плащане